Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”

четвъртък, 09 ноември 2017 12:35

В малката конферентна зала на УНСС се проведе дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът се осъществява от Института за следдипломна квалификация (ИСК), в партньорство с департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

На събитието присъстваха доц. д-р Тодор Тодоров от катедра "Човешки ресурси и социална защита", доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра „МИО и бизнес“, Ариан Робер от департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, Дан Густафсон от регионалната администрация на Даларна, Швеция, Надежда Димитрова от Българската стопанска камара, доц. д-р Марчо Марков от ИСК, Ваня Новакова от Европейския център за качество ООД, студенти и гости.

Доц. Стойчев (вдясно) приветства участниците във форума

ИСК работи отдавна по проекта, а главен фактор за постигнатото досега е партньорството ни с департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, посочи доц. Стойчев. Директорът на ИСК  пожела ползотворна работа на всички участници в дискусионния форум.

Доц. Тодор Тодоров представи българските и чуждестранните участници. Надявам се форумът и дискусиите да бъдат ползотворни, за да обогатим работата по проекта с нови знания и идеи, добави той..

Доц. Тодоров представя проекта

Доц. Тодоров представи детайли от проекта „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”. Той се спря на целите и предизвикателствата, като несъответствието между търсене и предлагане на работа, качеството на труда и неговото повишаване, борбата с бедността и др. Доц. Тодоров припомни и основните дейности по проекта, сред които повишаването на капацитета на партньорските организации, изследването и прилагането на добрите практики на УЦЖ, създаването на национални и международни мрежи по проекта и др.

Участници във форума

Форумът продължи с презентация на Ариан Робер на тема „Сформиране на партньорства в подкрепа на ученето през целия живот във Фландрия, Белгия“. В нея тя акцентира върху важността на проблема, очерта основните полета за осъществяване на проекта в национален план. Според Робер за добрите резултати са необходими много национални и международни партньори, чести срещи и ефективна комуникация.

По време на дискусиите

Участниците във форума проследиха и презентациите на Дан Густафон – „Икономика, пазар на труда, образование и обучение в регион Даларна, Швеция“; Надежда Димитрова – „Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence”, доц. д-р Марчо Марков – „Методология за въвеждане и поддържане на система за валидиране на компетенции“, доц. д-р Иван Стойчев – „Опитът на ИСК при УНСС в областта на валидирането на компетенции“, Ваня Новакова – „Призвание и валидиране на неформално придобити умения за хора с увреждания“.

 

Галерия снимки от Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през ...