Катедра „Икономическа социология” с иновативна докторантска практика

Александър Панайотов е новият доктор по социология на катедра „Икономическа социология”, защитил успешно дисертация 1 година и 3 месеца преди изтичане на срока на докторантурата. Научно жури в състав доц. д-р Андрей Нончев, председател, доц. д-р Мария Стоянова, научен ръководител, доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна Мантарова и доц. д-р Здравка Тонева му присъди образователната и научна степен за дисертационния труд „Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии”.

Ръководителят на катедрата доц. д-р Андрей Нончев заяви: „Катедрата се гордее с такива свои възпитаници. Постижението на Александър Панайотов е успех и за научния ръководител, катедрата, факултета и университета. Това е доказателство за традиция в съвместната научноизследователска работа с докторантите, за творческия климат, за отговорното отношение към младите хора. Сега в катедрата се обучават общо девет докторанти, от които четирима са в процес на завършване на дисертационните си трудове, а на заседанието от 16 март обявихме зачисляването на още петима нови докторанти. Пожелавам на всички такъв голям успех, какъвто постигна Александър!”

Александър Панайотов (вляво) с доц. Нончев и доц. Стоянова

Доц. Саша Тодорова, рецензент на докторанта, посочи: „Успехът на Панайотов се дължи на коректно избрана и приложена методология, която отговаря на характера на предмета и обекта на изследването; на много добрата теоретична подготовка на докторанта, на практическия му опит като старши експерт в Националния фокусен център за наркотици и наркомании, на богатата информационна база, която умело използва, на силно изразения приложен характер на дисертацията, отразен в дадените препоръки за усъвършенстване на социалната практика. Прилагането на социалното оценяване по политиките за ограничаване на наркоманиите в България разглеждам като пионерско дело”.

Доц. Мария Стоянова сподели: „Александър Панайотов разработи дисертация с иновативен характер. Научните му приноси се отнасят до развиване на цялостна система от показатели и индикатори за оценка на ефективността на политиката за ограничаване на наркоманиите в България. Той разработи и приложи модел за оценка на тази политика, а прилагането му се очаква да допринесе за оптимизиране  и подобряване на резултатите. Върху основата на апробирането на конструирания модел спрямо една от стратегическите задачи, а именно подобряване на достъпа до лечение и психосоциална рехабилитация на лица, употребяващи наркотици, докторантът направи конкретен анализ с висока приложна стойност. На тази база са формулирани препоръки и възможни решения към органите на социалното управление. Смятам, че разработения от докторанта труд обогатява научното познание и изследователските подходи и методи в областта на социалното оценяване, а апробацията на модела потвърди потребността му за българската социална практика“.

 

Галерия снимки от Катедра „Икономическа социология” с иновативна докторантска практика ...