Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

вторник, 20 декември 2016 12:20

И през тази година доказахме, че във време на изпитания имаме потенциала и куража да се справяме с предизвикателствата. Без да правим компромиси с академичните принципи и ценности, с качеството на образователната и научноизследователската дейност. Затова УНСС, въпреки динамичната социално-икономическа среда, въпреки предизвикателствата, продължава да бъде авторитетна образователна и научноизследователска институция, с която се съобразяват и която ценят и уважават държавните институции, бизнесът, неправителственият сектор, обществеността, както и академичната общност у нас и в чужбина, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев пред Общото събрание на УНСС, което събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости.

В аула „Максима“

На почетния президиум бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Денис Димитров, председател на Студентския съвет.

Работата на Общото събрание бе ръководена от неговия председател проф. д-р Лалко Дулевски.

Проф. Атанасова, проф. Дулевски, проф. Статев, проф. Цакова, проф. Колев, Денис Димитров (отляво надясно) при откриването на Общото събрание

В дневния ред на висшия колективен орган за управление на университета бяха включени отчетът на ректорското ръководство за периода декември 2015 г. – декември 2016 г., отчетът на Контролния съвет, попълването на състава на Контролния съвет и др. За пръв път на Общо събрание официално бяха връчени свидетелства и плакети на удостоените със званието „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“, както и свидетелствата на преподаватели, придобили през периода академичните длъжности „професор“ и „доцент“. Виж тук

Делегатите гласуват

Отчетът на ректорското ръководство бе предварително раздаден на делегатите, затова проф. Статев маркира само по-важните моменти от изпълнението на мандатната програма. Като най-важни ректорът изтъкна запазването на финансовата стабилност през 2016 г. и увеличения с близо един милион лева бюджет за 2017 г.

Проф. д.ик.н. Стати Статев представя отчета на ректорското ръководство

В учебната дейност УНСС се утвърди като най-големият университет в България, единствен с над 21 хиляди студенти (21 880 за учебната 2015/2016 и вероятно над 22 хиляди за текущата академична година) и като най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа, посочи проф. Статев. Той посочи за сравнение, че само три български университета имат между 10 000 и 20 000 студенти – СУ „Климент Охридски“ с малко над 19 000 студенти, Техническият университет с 16 000 и Пловдивския университет с 12 000. Останалите 47 висши училища са с под 10 000 студенти. Ректорът отчете, че през новата учебна година новопостъпилите от държавния прием, платеното обучение и докторантите са около 7000 души. Развиваме модерна кампания по прием на студенти и докторанти, продължава усъвършенстването на номенклатурата на магистърските програми, оптимизираме учебното разписание, изтъкна проф. Статев.

Общото събрание заседава

Ректорът подчерта, че в научноизследователската дейност университетът продължава да завоюва нови позиции. Успешно върви процесът по индексиране на научните ни издания, увеличава се цитируемостта. Единствено УНСС и СУ имат по три спечелени проекта към фонд „Научни изследвания“, посочи той. Очакваме да ръководим и да участваме в поне един център за върхови постижения и два центъра за компетентност с европейско финансиране. Очакваме с постановление на Министерския съвет да бъдат разкрити три института – по икономика и политики, по творчески индустрии и бизнес и по предприемачество, открои бъдещи позиции проф. Статев. Той отбеляза също, че научноизследователските центрове към катедрите работят активно, нараства участието на студенти и докторанти в научни проекти и форуми.

Проф. Статев се спря и на активните отношения на УНСС с държавните институции и бизнеса на официална договорна основа, което дава възможност за осигуряване на все повече стажантски програми за студентите и на работни места на випускниците.

Предстои завършването на електронизацията на администрирането на учебния процес, изтъкна ректорът. След електронните изпити, протоколи и електронните главни книги, през 2017 г. студентите от УНСС ще получат и първите си електронни студентски книжки. Това ще бъде първата електронна студентска книжка в България и не само, подчерта проф. Статев. Той изтъкна, че предстои и построяването на нов учебен корпус с близо 10 000 кв.м. разгърната застроена площ, поставяне на изолация на старите корпуси и промяна на осветлението със собствено производство на електроенергия и др.

Делегатите

Така представена ситуацията изглежда оптимистично - резюмира ректорът. - Но нека да сме наясно, че ни чакат трудни дни, напомни той и конкретизира: „Всички знаем колко бе трудно да станем първи, но знаем също, че е много по-трудно да се задържиш на върха и да увеличаваш преднината. Затова сега повече от всякога са ни необходими стабилност, консолидация, доверие, отговорност и отдаденост."

Необходима ни е стабилност – институционална (непоклатим УНСС!), структурна (здрави връзки и взаимодействие между факултетите и катедрите), междуличностна – колегиални, уважителни и етични отношения между всички членове на академичния състав, между нас и нашите служители и студенти, подчерта формулата проф. Статев. Той изтъкна, че е необходима консолидация – в катедрите, във факултетите, в дирекциите и отделите, между всички членове на академичната общност. Преди пет години, когато ми гласувахте доверие, аз заявих, че в УНСС няма случайни хора. Всеки един от нас е специален, със собствен авторитет и тежест в преподаването и науката. Сега мога да го потвърдя с още по-голяма убеденост, категоричен бе ректорът. Необходимо ни е доверие – в собствените сили, в колегите, в нашите възможности и професионализъм. Необходима ни е отговорност – към задълженията, към дадената дума и поетия ангажимент, към своята катедра и факултет, към нашите студенти, общата ни работа и УНСС, заяви ректорът.

Стабилността, консолидацията, доверието и отговорността са основата да работим още повече за УНСС, да сме още по-отдадени на УНСС, за да „вървим непоколебимо и винаги по пътя на самоусъвършенстването си и да имаме пълна вяра в ползата от делото ни“, както ни завеща нашият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев. Аз имам пълна вяра в ползата от делото ни и съм убеден, че всеки един от вас и всички заедно имаме пълна вяра в ползата от делото ни, изтъкна проф. Статев.

Отчет за дейността на Контролния съвет направи неговият председател проф. д-р Виолета Цакова (на снимката долу)

Общото събрание даде положителна оценка на дейността на ректорското ръководство, гласува промени в Правилника за дейността на УНСС и попълни състава на Контролния съвет. 

За първи път делегатите на Общото събрание гласуваха електронно

 

 

 

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръко ...