Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’

четвъртък, 17 ноември 2016 9:24

Проект за стратегическо партньорство Eразъм+

,,Онлайн обучителна платформа по медиация’’

През септември 2016 г. Университетът за национално и световно стопанство в сътрудничество с 5 университета-партньори – Университетът Генуа –(Италия), Университетът Грац (Австрия), Университет Mykolas Romeris (Литва), Университет Туриба (Латвия) и Университетът по Икономика, Прага (Чешка република) стартираха стратегическо партньорство Еразъм + в сферата на медиацията.

Медиацията е ефективен интердисциплинарен метод за разрешаване на спорове, съчетаващ в единството правото с предприемачеството, управлението и психологията. Европейският съюз през последните години е възприел тези алтернативни начини/способи за уреждане на конфликти с оглед тяхната ефективност - от гледна точка на време и цена. Приложимото законодателство – и на европейско, и на национално ниво – допринася за изпълнението на тези цели. Въпреки това, процесът по осъществяване в неговите практически измерения все още е недостатъчно развит в повечето, ако не и във всички държави–членки. Културното и социалното предизвикателство да се промени общоприетото разбиране относно алтернативните методи за уреждане на спорове, продължава успоредно с опитите да се изгради доверие в него като ефикасен инструмент за разрешаване на конфликти. Въпреки че подпомаганите преговори (медиацията) може да намери известни исторически предшественици в много държави, голяма част от обществото все още слабо я познава и й се доверява. Следователно във времена, в които медиацията е все още ,,млада’’ и практически прилагана от скоро, е от изключително значение да се повиши осведомеността за нейните предимства в средите на практици, обществото и в частност – на студентите.

Настоящият проект в сферата на медиацията цели постигането именно на това. Той обединява експерти от 6 университета като цели да се създаде, разработи, поддържа и внедри в програмата на партниращите си университети единна онлайн образователна платформа, стремяща се към постигането на следните основни цели:

1/ Дигитализация на обучителния процес до степен такава, че да стане възможно чрез предоставяне на база данни от информация и материали, да се създадат предпоставки/ да се позволи онлайн дистанционно обучение;

2/ Да се улесни организацията, администрирането и провеждането на симулирани сесии по медиация и състезания по медиация между отбори от студенти, което е особено полезно при дистанционното изучаване на медиацията и медиация с междукултурни аспекти;

За да се достигне тази цел, университетите-партньори ще осъществяват разнообразни задачи, в  това число обучителни занимания за представителите на академичните среди - с оглед да се повишат техните организационни и методологични умения, необходими за организацията на симулираните сесии по медиация и турнирите по медиация.

Проектът е осъществен с подкрепата на Проект за стратегическо партньорство  Еразъм +. Номер на проекта 2016-1-LV01-KA203-022660.

Бюджет на проекта: 237 832.00 евро

Продължителност на проекта: 32 месеца (01.09.2016 г.-30.04.2019 г.)

 

Галерия снимки от Проект за стратегическо партньорство Eразъм+ ,,Онлайн обучителна платформа по ме ...