Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“

петък, 21 октомври 2016 15:00

В университета бе открита двудневната международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“, организирана от катедра „Икономикс“ при УНСС, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за икономически изследвания при БАН. На откриването на форума присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, Деница Сачева, зам.-министър на труда и социалната политика, проф. д-р Искра Белева, зам.-директор на Института за икономически изследвания при БАН. В аула „Максима“ присъстваха и зам.-ректорите на УНСС  проф. д-р Валентин Гоев и доц. д-р Стела Ралева, преподаватели от наши и чуждестранни университети, експерти, докторанти и студенти. Гост на конференцията бе Огнян Траянов, председател на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД).

Проф. Стати Статев открива конференцията. Вдясно от него: доц. Екатерина Сотирова-Петкова, проф. Искра Белева, Деница Сачева, проф. Анастас Герджиков, Огнян Траянов

От името на университета-домакин ректорът проф. Статев се обърна с „Добре дошли“ към участниците в конференцията. Той благодари на проф. Анастас Герджиков и проф. Александър Тасев, директор на Института за икономически изследвания при БАН, за възможността трите структури, най-значими в преподаването и изследването на икономическата теория и наука, да осъществят този форум. И това не е случайно, защото нашите корени са общи, посочи проф. Статев. Той напомни, че основателят и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев е един от основателите и стожерите на правната катедра в СУ „Св. Климент Охридски“, сред основателите и на Българското книжовно дружество, което след това прераства в БАН. Така че в самия генезис имаме обединяваща фигура и аз съм изключително благодарен, че век по-късно  отново сме заедно, посочи проф. Статев.

В аула "Максима"

Затова и тази съвместна международна научна конференция няма да остане инцидентна, защото през следващата година неин организатор ще бъде СУ „Климент Охридски“, а година по-късно ще бъде поета от Института за икономически изследвания при БАН, посочи проф. Статев. Ще запазим логото й „Икономически предизвикателства“, което е разпознаваемо, допълни ректорът и конкретизира, че в сегашното издание на форума предизвикателствата са в сферата на миграцията, глобализацията, устойчивостта и свързаните с тях политики. Ректорът определи като изключително обнадеждаващ факта, че броят на докладите, които ще бъдат изнесени на конференцията, са над 150, а с разширяването на младежката секция ще достигнат 180. „Това е много добър атестат за такъв форум, заедно със значимото чуждестранно участие на нашите партньори, с които имаме традиционни връзки“, отбеляза той.

Ректорът приветства участниците във форума

Проф. Статев пожела успех в обсъжданията и дискусиите през двата дни на конференцията и изрази убеждение, че те ще доведат до нови решения и предизвикателства пред изпълнителната и законодателната власт.

По време на конференцията

Форумът е посветен на широка проблематика и със сигурност ще предложи възможност за интересни и задълбочени дебати, подчерта Деница Сачева. Тя уточни, че особен интерес за Министерството на труда и социалната политика представлява темата за миграцията и по-специално трудовата заетост. Данните за второто тримесечие на тази година показват положителни тенденции при заетостта, с намаляване на безработицата, но междувременно се случват много процеси, които изискват сериозен и задълбочен анализ, конкретизира зам.-министърът. Тя се спря на темата за младежката заетост и безработица като въпрос, на който се поставя особен акцент. „Ние си даваме ясна сметка, че през 2018 г. хората, които ще излязат на трудовия пазар ще бъдат родени през 2000 г., т.е. в новото хилядолетие, а това означава съвсем различен начин на мислене, съвсем различна култура, виждания, мотивация и нагласа за трудова заетост“, посочи Сачева. Затова разчитаме особено много на научната област и на партньорството с икономическите среди, за да набележим такива политики, с които да преодолеем предизвикателствата. Разчитаме на резултатите от вашата конференция, с интерес ще се запознаем с дебатите, с представените гледни точки и предложенията за решения, посочи Сачева.

Деница Сачева

Както посочи и проф. Статев, приемем за съвсем естествено трите институции да бъдат заедно, каза проф. Анастас Герджиков. Той уточни, че УНСС и СУ обучават 20 на сто от студентите в България, което е една пета от общия им брой и означава голямо влияние върху младите хора. „Подценявахме дълги години не само неравенствата вътре в едно общество, но и неравенствата между обществата. И ако не намерим бързи отговори на проблемите, поставени в самото заглавие на тази конференция, всички ще имаме големи проблеми“, изтъкна ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“. Той изрази надежда, че огромният експертен капацитет, представен на форума, както и следващите две конференции ще дадат необходимите решения и правилните насоки. Затова ви пожелавам наистина голям успех и го правя от сърце, защото цялото общество се вълнува от темите, които вие разглеждате тук. Това не е просто научно и експертно знание, това е  нещо, което стига до всеки от нас“, изтъкна проф. Герджиков.

Проф. Анастас Герджиков

 Аз също се надявам, че резултатите от нашите научни търсения ще бъдат дискутирани, защото в дебатите се раждат работещи идеи, с реално основание за решаване на реални проблеми за икономическото и социалното развитие на нашата страна, акцентира проф. Искра Белева. Моят прочит на симбиозата в организирането на този форум сигурно е личен, защото аз съм пример за единството на трите институции – завършила съм УНСС, близо 20 години преподавам в СУ и над 30 години работя в БАН, каза тя. „През всичките изминали години ние де факто сме били заедно и тази конференция е израз на нашата съвместна работа“, изтъкна проф. Белева.

Проф. Искра Белева

Огнян Траянов връчи на проф. Стати Статев и на проф. Анастас Герджиков сертификати от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (на снимката долу).

Двудневната международна научна конференция започна с докладите на проф. д.ик.н. Румен Гечев „Единната европейска валута – средство или препятствие за провеждане на антикризисна политика и реализация на макроикономическите цели на ЕС“, проф. Йоахим Швалбах на тема „Целите на ООН за устойчиво развитие със специален фокус върху човешките права“ и проф. Томас Аполте „Ролята на демокрацията в социалното пазарно стопанство“.

Проф. Румен Гечев изнесе доклад за единната европейска валута

Актуалността на избраната проблематика на конференцията се базира на сериозността на проблемите, които стоят пред страната и съвременния свят. Целите на форума са да се даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. Практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки към стопанската практика и политика.

Всички представени по време на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник с материали. Номинирани от Програмния съвет доклади ще могат да се публикуват в годишника  на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, издателство Peter Lang със заглавие "Софийски конференции за социално и икономическо развитие в Европа" (ISSN: 1867-562X), поредица от дискусионни материали: Bulgarian Economic Papers,  сп. Икономически алтернативи.

 

Галерия снимки от Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: миграция, глоба ...