Научен форум "Бизнесът в 21 век"

петък, 15 април 2016 16:14 /
Начало:
четвъртък, 26 май 2016 10:00
Край:
Място:
голяма и малка конферентна зала
Подробности:

Бизнес факултетът на УНСС

има удоволствието да Ви покани

да вземете участие в 

научен форум

“БИЗНЕСЪТ В 21 ВЕК”

(ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА)

 26 май, 10.00 ч., голяма и малка конферентна зала

 

Организационен комитет: проф. д.ик.н. Пламен Мишев, доц. д-р Димитър Благоев, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Костадин Коларов, ст. пр. д-р Спас Ставрев, Мариана Недялкова

Тематични панели:

 • Индустриален бизнес;
 • Бизнес иновации;
 • Бизнес в екоикономиката;
 • Природните ресурси и бизнесът;
 • Бизнесът с недвижими имоти;
 • Бизнесът с интелектуална собственост;
 • Предприемачество и бизнес;
 • Други

Официално откриване: 10:00 часа

Официален език: български

Важни срокове:

 • 3 май –        подаване на заявка за участие (изпращане на заглавие и абстракт на български и английски език)
 • 4 май –    получаване на потвърждение за участие
 • 10-30 септември –        подаване на окончателния текст за публикуване

Всички заявки се изпращат на и-мейл адрес: mariana@unwe.bg

Лице за контакти: Мариана Недялкова – тел.: +359 2/8195 248

Технически изисквания към докладите:

1. Докладът трябва да бъде представен на български език. Резюмето и ключовите думи (до 5 думи) да са на български или на английски език.

2. Резюмето на доклада трябва да е до 150 думи.

3. Текстът на доклада трябва да се предаде във формата на MS Office.

4. Обемът (вкл. таблици, литература, приложения, резюме и ключови думи) е максимум 15 стандартни машинописни страници.

5. Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top - 2 cm, Bottom - 2 cm, Left - 2 cm, Right - 2 cm; Header - 1 cm. Номерация на страниците: долу, вдясно, без номер на първа страница.

6. Заглавие: главни букви, шрифт: Times New Roman (в целия доклад), Font style: Bold, Size: 14 pt; Alignment: Center.

7. Име на автора (авторите): под заглавието, на отстояние 1 празен ред, малки букви, шрифт: Times New Roman, Font style: Normal, Size: 14 pt; Alignment: Center.

8. Резюме: под името на автора, на отстояние 1 празен ред, малки букви, шрифт: Times New Roman, Font style: Normal, Size: 12 pt.

9. Основен текст: под резюмето, на отстояние един празен ред. Font: Times New Roman, Size: 12 pt; Line spacing: 1,5, Alignment: Justified, Special/First Line: 0.75 cm.

10. Фигури: вмъкнати на съответното място в текста в рамките на текстовото каре. При вмъкване на изображение от външен файл, той да бъде осигурен и като JPG-формат. Под фигурата: номер и наименование: Font style: Фигура в Bold, име в нормален шрифт, alignment: center.