Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК

вторник, 23 февруари 2016 14:23 /
Начало:
Край:
неделя, 01 май 2016
Място:
Подробности:

За всички студенти в 3 или 4 курс, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в Корпоративния център на Банката в рамките на период до 3 месеца.

Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит придобит в професионална среда на един от най-динамичните отдели на банката.

Програмата цели да обогати познанията на младите специалисти, но също така и да им съдейства за ориентация към по-нататъшната професионална реализация.

За Вашето качествено практическо обучение ще помогне младият и динамичен екип от опитни професионалисти, работещи в Корпоративния Център на Банка ДСК в София.

Как може да се включите в програмата:

Приемът на млади специалисти в Корпоративния център на банката за професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

  • І етап: “Преглед и класиране по документи”;
  • ІІ етап: “Събеседване/структурирано интервю”.

Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:

  • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област/дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
  • автобиография (СV) с приложена актуална снимка.
  • При допълнително поискване се представят:

- Препоръка от обучаващото висше училище или специализирано средно училище;

Копие на студентска книжка/академична справка с информация за резултатите от положените към момента на кандидатстване изпити;

-  Копие на диплома за завършено висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура.

При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).

Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:

  1. Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване: студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІI-ти курс;
  2. владеене на писмен и говорим английски език;
  3. ползване на втори чужд език или предоставяне на сертификат за достигнато ниво на владеене на английски език ще се счита за предимство.

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика – обща продължителност и дневна часовата ангажираност се договарят индивидуално с всеки кандидат.

Основни времеви параметри: от 1 до 3 месеца.

Часова ангажираност в 1 ден: минимум 4 часа, максимум 8 часа.

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

Моля, изпращайте документите за кандидатстване на следните два е-mail адреса:

-          Kamen.Kirilov@dskbank.bg на вниманието на г-н Камен Кирилов;

-          Students-Practice@dskbank.bg .

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.