Конкурс за лого на Юридическия факултет

понеделник, 22 февруари 2016 9:53 /
Начало:
Край:
вторник, 31 май 2016
Място:
Подробности:

 Конкурс

 за знак (лого) на Юридическия факултет на

Университета на национално и световно стопанство

Юридическият факултет и Алумни клуб на завършилите го обявяват конкурс за знак (лого) на Факултета.

 Правила за участие

 

Организатор

Организатори на конкурса са Юридическият факултет на УНСС и Алумни клубът на завършилите ЮФ на УНСС.

Участници

В конкурса може да участват всички лица само с един авторски проект на лого.

Срок и място за подаване

Проектите и приложенията към тях се представят в канцеларията на ЮФ, на адрес: гр. София, 1700, Студентски град “Христо Ботев”, УНСС, кабинет 1100,  най-късно до 31.05.2016 г.

Подаване

Участниците подават проектите си с придружително заявление, в което  посочват трите си имена, ЕГН и адрес по лична карта. Към заявлението и проекта на лого, участниците прилагат:

- декларация (свободен текст), с която декларират, че приемат правилата за участие, не участват в конкурса с друг проект, както и че представеният проекти неговите елементи/части са резултат единствено на личното им творчество и към него няма авторски или други претенции на трети лица;

- тези правила, подписани от участника на всяка страница.

Изисквания

Логото трябва да е оригинално, с изчистен вид и да е подходящо за използване върху всякакви носители - печатни материали, интернет страница, видео и др.

Участниците може да използват за вдъхновение информацията от уеб страницата на УНСС и ЮФ, както и всяка друга налична в интернет достоверна информация за ЮФ на УНСС, налична в интернет.

Логото следва да се представи в три варианта:

- Файл за преглед (preview) - този файл трябва да представя изработения проект в черно-бял вариант. Формат - JPEG, резолюция - 72 dpi., размер - 130 pxl x 130 pxl.

- Презентационен файл - този файл ще бъде качен в галерията на конкурса и трябва да представя изработения проект в черно-бял и цветен вариант. Формат - JPEG, резолюция - 72 dpi., размер - 440 pxl x 560 pxl.

- Работен файл във векторен формат (Ai, PDF, EPS или CDR) в черно-бял и цветен вариант.

Оценка

 

Всички проекти ще бъдат оценявани от 5-членно жури, съставено от преподаватели от ЮФ на УНСС и членове на Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС. Журито ще определи един победител след оценяване и гласуване, които ще се проведат в 30-дневен срок от крайната дата за подаване на проекти.

Награда

Наградата за победителя е 300 (триста) лева.

Авторски права и използване на логото

С подаването на проекта участниците декларират, че са създали знака (логото) за участието им в конкурса и за използването му като знак (лого) на Юридическия факултет на УНСС.

УНСС, чрез Юридическия си факулет, като поръчващ по смисъла на чл.42, ал. 2 от ЗАПСП, има правото да използва произведението до изтичането на срока на закрила, без разрешение на автора и без заплащане на допълнително възнаграждение както за нуждите за които е то е поръчано, така и по всеки друг начин, в това число като го включва в заявки за регистрация на марки или в други произведения и обекти на интелектуална собственост и като го променя.

С подписването на тези правила, авторът прехвърля на УНСС следните свои неимуществени авторски права:

1. правото да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това;

2. правото да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;

3. правото да променя произведението си;

4. правото на достъп до оригинала на произведението;

5. правото да спре използването на произведението поради промени в убежденията си.

Други

С участието си в този конкурс участниците се съгласяват, че техните имена, адреси, снимки или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни или други материали от организаторите, за което последните не дължат заплащане от тяхна страна.

Организаторите имат право едностранно да променят или допълват тези правила, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на страницата на ЮФ на УНСС: http://faculties.unwe.bg/law

Организаторите на конкурса имат право да го прекратят, в случай че се установи нарушение или злоупотреба с правилата, както и в случай на извънредни или на непредвидени обстоятелства. Организаторите не носят отговорност за вреди при евентуално прекратяване на конкурса.

 

 

Гр. София,

22.02.2016