Достъп до информационна система „Инфостат“

четвъртък, 17 декември 2015 9:13 /
Начало:
Край:
неделя, 10 януари 2016
Място:
Подробности:

Информационната система „Инфостат“ предоставя достъп до статистически данни за демографското и социално-икономическото състояние и развитие на България. Потребителите на статистическа информация могат да използват функционалностите на „Инфостат“ чрез трите й модула:

  • Статистически данни с безплатен достъп, който позволява безплатно ползване на статистически данни и метаданни, включени в Списъка на стандартните статистически показатели.
  • Статистически данни с платен достъп, който предоставя достъп до статистически данни на по-ниски дезагрегационни нива след задължителна регистрация с електронен подпис, издаден от оторизирано юридическо лице в България.
  • Специфични справки за статистически данни – предоставя възможност за изпращане на запитване в свободен текст.

„Инфостат“ е достъпна на сайта на НСИ на линк: https://infostat.nsi.bg/infostat .

Системата е изградена в рамките на проект „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните“.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.