Условия за получаване на финансова подкрепа по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2015 г.

понеделник, 05 октомври 2015 11:03 /
Начало:
Край:
вторник, 20 октомври 2015
Място:
Подробности:

При откриването на традиционния абитуриентски бал за деца в неравностойно положение в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ на 27 май 2015 г. президентът Росен Плевнелиев обяви, че са събрани средства от дарения, които ще бъдат използвани за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат образованието си след завършено средно образование. През тази година в обхвата на целевата група за подпомагане на инициативата попадат младежи, които напускат през 2015 г. специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище или приемно семейство, завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат или социално-педагогически интернат.

 Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ от инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2015 година, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до 20 октомври 2015 г. в сградата на Администрацията на президента.

Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

 

ПРАВИЛА
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“  ЗА 2015 г.


1. Финансова помощ имат право да получат лица, които отговарят на следните условия:

а/ напускат през 2015 г. специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат (СПИ);

б/ кандидатствали са във висше училище  или професионален колеж  и са приети през 2015 г.;

в/ записани са за обучение в първи курс във висше училище или в професионален колеж през 2015 г.;

г/ са лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или социално слаби граждани.

2. За получаване на финансова помощ лицето представя следните документи:

а/ молба за финансова подкрепа с трите имена, точен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер за връзка и по възможност и-мейл адрес – свободен текст;

б/ уверение, че е записан за обучение в първи курс от съответното висше училище или професионален колеж – оригинал;

в/ копие на личната карта;

г/ служебна бележка от представляващия специализираната институция, центъра за настаняване от семеен тип, защитеното жилище или от дирекция „Социално подпомагане“ за напускащите приемни семейства, удостоверяваща срока, за който лицето е било настанено или е ползвало услугата, или служебна бележка от представляващия средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат (СПИ), че лицето е завършило средното си образование в съответното учебно заведение – оригинал;

д/ документ в оригинал от Дирекция „Социално подпомагане“, че лицето отговаря на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с условията на чл.48, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси (съгласно приложения образец) или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност;

е/ декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – свободен текст.

3. Документите се подават в Администрацията на президента в срок до 20.10.2015 г.

4. След изтичане на срока по т.3 главният секретар на Президента със заповед назначава комисия, която да разгледа подадените молби и придружаващите ги документи и да изготви списък на допуснатите лица.

5. Събраната сума се разпределя между допуснатите лица, като всеки студент може да получи финансова помощ в размер не по-голям от 2000 (словом: две хиляди) лева.

6. Финансовата помощ се превежда по банков път по сметката на лицето след подписване на договор.

7. В едномесечен срок от изплащане на средствата Администрацията на президента оповестява резултатите от инициативата.

За повече информация и образец за удостоверение на: https://www.president.bg/news2762/opredeleni-sa-usloviyata-i-redat-za-poluchavane-na-finansova-podkrepa-po-initsiativata-na-darzhavniya-glava-podkrepi-edna-mechta-za-2015-g.html&lang=bg