Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион"

петък, 10 юли 2015 13:18 /
Начало:
четвъртък, 15 октомври 2015 9:00
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:
ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

"ПАРИЧНИ ПОЛИТИКИ НА БАЛКАНИТЕ. БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОТО И ЕВРОЗОНАТА В БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПАРИЧНА ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА

15-16 октомври, 9.00 ч., голяма конферентна зала

Конференцията се организира от Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика към УНСС и се финансира по проект с договор НИД-12/2015. 

Темата е провокирана от динамичните събития на валутните пазари в Европа и света, както и от стоящото предизвикателство пред България за присъединяване към еврозоната. Дълговата криза в Гърция сериозно наруши баланса на единната европейска валута, а сериозно предизвикателство за ЕС се оказват политическите кризи на Балканите в последните 2 години, които предпоставят допълнителна несигурност по отношение на бъдещето развитие на региона. Новите тенденции в паричните системи по света и множеството финансови кризи - глобални и регионални, подсказват за близостта на радикални промени във  финансовата организация, насочени към създаването и интегрирането на нови парични системи. В този контекст дискусията и изследванията за бъдещето на европейската валута на балканите могат да имат както фундаментален, така и приложно-експериментален характер.

Всички доклади и дискусии в конференцията се очаква да бъдат на английски език. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен формат с необходимите научни реквизити (ISSN, ред. колегия), на интернет страницата на Центъра, като една част от тях ще имат опция за публикуване в списание Economic Alternatives.

Основните тематични направления са:

  1. Парична теория.
  2. Парична политика, централни банки, парични и финансови институции.
  3. Парична история и история на паричната мисъл.
  4. Социални и комплементарни парични системи.
  5. Интердисциплинарни проблеми свързани с парите като социален феномен.

Допълнително информация може да намерите на интернет страницата на Центъра и конференцията: www.mrcenter.info

За контакти:

Гл. ас. д-р Росица Тончева, 
Тел. +359 888 705 196
Ас. д-р Дияна Митева

Тел. +359 887 557 537
Ел. поща: mrc@unwe.bg

ПОКАНА