Научна конференция на тема: "Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда"

четвъртък, 11 юни 2015 14:49 /
Начало:
петък, 23 октомври 2015 10:00
Край:
Място:
голяма и малка конферентна зала
Подробности:

Юридическият факултет

организира

ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда“

Целта на организираната докторантска научна конференция е да се създаде национална научна мрежа от млади учени-докторанти, в която да се осъществява обмен на научни знания и в която водещо място да заемат докторантите от ЮФ на УНСС. Докторантите на ЮФ на УНСС активно участват в научни форуми, организирани от други икономически факултети в УНСС, както и обратно -  показателен е интересът на младите учени от останалите висши училища към научните форуми, организирани от УНСС.

Потенциални участници в подготвяната докторантска научна конференция са:

- редовни и задочни докторанти от ЮФ на УНСС;

- редовни и задочни докторанти от ЮФ на останалите ВУЗ в страната, както и от Института по държавата и правото към БАН;

- редовни и задочни докторанти от други икономически факултети на УНСС;

- редовни и задочни докторанти от други икономически факултети на останалите ВУЗ в страната.

23 октомври, 10,00 ч., голяма и малка конферентна зала

Тематични направления
(1) "НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧАСТНОТО ПРАВО И ИКОНОМИКАТА В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА“,
(2) "РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ. ПРЕЧКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“ 

Срокове
(1) Краен срок за изпращане на заявката за участие – 15 септември 2015 г.
(2) Краен срок за изпращане на окончателния доклад/научно съобщение, оформен съгласно указанията по т. VII, на официалния електронен адрес на конференцията - phdconf2015@abv.bg1 октомври 2015 г. 
(3) В деня на конференцията – 23 октомври 2015 г. – всеки участник трябва да представи при регистрацията си за участие екземпляр от своя доклад/научно съобщение на хартиен и електронен носител.

Tакси
Всички докторанти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.
Таксата за участие в конференцията за външни лица е 30 (тридесет) лева с ДДС. Таксата се заплаща чрез превод по банковата сметка на УНСС в БНБ: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01. Като основание за превода се посочва “Такса за участие в докторантска научна конференция на ЮФ на УНСС – 2015 г.” Фактури за плащането ще се издават по надлежния ред.

Организационен комитет
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ТАНЯ ЙОСИФОВА, ръководител на катедра "Частноправни науки"
ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИНА СТЕФАНОВА, редовен докторант в катедра "Частноправни науки" 
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ, редовен докторант в катедра "Частноправни науки"
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ, редовен докторант в катедра "Частноправни науки" 

Контакти
Електронна поща: phdconf2015@abv.bg

Указания за участие
1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 
2. Заявка за участие: надлежно попълнената заявка за участие се изпраща на електронен адрес phdconf2015@abv.bg 
3. Резюме и списък на ключови думи: Участниците изготвят и резюме на български и английски език в обем до 150 думи, както и списък с посочване на не повече от 10 ключови думи на български и английски език. Изисквания: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.
4. Последователност при оформяне на доклада:
4.1. Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред);
4.2. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;
4.3. Катедра и висше училище/ организация и адрес на електронна поща на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);
4.4. Резюме на български език;
4.5. Ключови думи на български език;
4.6. Резюме на английски език;
4.7. Ключови думи на английски език.
5. Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:
5.1. Максимален обем – 8 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература;
5.2. Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;
5.3. Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;
5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;
5.5. Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified. 
Таксата за участие се заплаща с изпращането на доклада в срок, като към него се прилага сканирано платежно нареждане (за участниците, които дължат заплащане на такса). До участие се допускат само доклади, които отговарят на изискванията и са одобрени от организационния комитет. Отговорността за съдържанието и оформлението на докладите е на авторите.