Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев"

вторник, 09 юни 2015 9:09 /
Начало:
петък, 27 ноември 2015 9:30
Край:
Място:
голяма и малка конферентна зала
Подробности:

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

 П О К А Н А

за участие в научна конференция на тема:

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ"

организирана в памет на проф. д-р Борис Ланджев

под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

 27 ноември 2015 г., 9,30 ч., голяма и малка конферентна зала

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Юридическият факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в работата на научна конференция на тема: „ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ”.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

  • Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност
  • Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност

І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Форма на участие: доклад/научно съобщение.

2. Заявка за участие: надлежно попълнената заявка за участие се изпраща на електронен адрес lawconference2015@abv.bg.

3. Резюме и списък на ключови думи: участниците изготвят и резюме на български и английски език в обем до 150 думи, както и списък с посочване на не повече от 10 ключови думи на български и английски език. Изисквания: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

4. Последователност при оформяне на доклада:

             4.1. Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред);

             4.2. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия (презиме) на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;

             4.3. Катедра и висше училище/ организация и адрес на електронна поща на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right (следва един празен ред);

            4.4. Резюме на български език;

            4.5. Ключови думи на български език;

            4.6. Резюме на английски език;

            4.7. Ключови думи на английски език.

5. Изисквания към оформяне на доклада/научното съобщение:

           5.1. Максимален обем – 8 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература;

          5.2. Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно;

          5.3. Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified;

          5.4. Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified;

          5.5. Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.

Отговорността относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите.

Организационният комитет си запазва правото по своя преценка да не включи определен доклад в програмата на конференцията и в сборника, който ще бъде отпечатан. Всички допуснати до участие в научната конференция доклади  ще бъдат отпечатани в сборник от издателството на УНСС.

ІІ. ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявката за участие – 10 октомври 2015 г.

Краен срок за изпращане на окончателния доклад/научно съобщение, оформени съгласно указанията по т. І, на официалния електронен адрес на конференцията -  lawconference2015@abv.bg1 ноември 2015 г.

В деня на конференцията - 27 ноември 2015 г. - всеки участник трябва да представи при регистрацията си за участие екземпляр от своя доклад/научно съобщение на хартиен и електронен носител.

ІІІ. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички преподаватели, докторанти и студенти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

Таксата за участие в конференцията за външни лица е 40 (четиридесет) лева с ДДС. Таксата се заплаща в срок до 01.11.2015 г. чрез превод по банковата сметка на УНСС в БНБ: BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01. Като основание за превода се посочва “Такса за участие в научна конференция на ЮФ на УНСС – 2015 г.”. Фактури за плащането ще се издават по надлежния ред.

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      доц. д-р Захари Торманов 

ЧЛЕНОВЕ:               гл. ас. д-р Илонка Пешева-Горанова

                                 гл. ас. д-р Павел Смолички

                                 Стефан Радев – председател на Алумни клуба на завършилите ЮФ при УНСС

 Официална електронна поща на конференцията: lawconference2015@abv.bg.

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ