Конкурс Млад икономист - 2015 г. "Гласът на младите за силна икономика"

вторник, 24 февруари 2015 15:13 /
Начало:
Край:
четвъртък, 07 май 2015
Място:
Подробности:

Управителният съвет  на

СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

обявява конкурс

  МЛАД ИКОНОМИСТ – 2015 г.

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

 на тема:

„Корпоративна социална отговорност – европейски и  

национални практики“

 Генерален спонсор и съорганизатор на конкурса е Икономическия университет -  Варна

 

Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

  • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
  • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
  • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
  • В текста да не се посочва името на автора;

  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:

    • име, презиме и фамилия;
    • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail;
    • име и адрес на учебно заведение, факултет и специалност /фирма - длъжност/ администрация - длъжност;

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се изпращат в два екземпляра на хартиен носител  по пощата и  по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg;

Разработките се представят до 7 май 2015 г. на адрес:

София 1000, ул.”Г. С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България,  за конкурса „Млад икономист-2015 г.”,

За справка: 0878 871 847; e-mail:unieconom@abv.bg

Награди: участниците заели първо място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна награда от институции, съобразно техния предмет на дейност; трето, заелите  първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се дава сертификат за добро представяне.

Церемонията по награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2015г.”  ще се състои на 11 юни 2015 г., Ден на икономиста, в София, зала 4, НДНТ, ул. „Г. С. Раковски” 108.

 

Условията за участие в конкурса  и анотацията могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

АНОТАЦИЯ

 

 

Проф. дфн Кръстьо  Петков, председател на УС на СИБ

                          Проф. д. ик.н. Нено Павлов,  зам. -председател на УС на СИБ,

координатор на конкурса „Млад икономист 2015”