Стажантска програма към Комисията по помилването при Президента на Републиката

четвъртък, 18 септември 2014 11:21 /
Начало:
Край:
събота, 20 септември 2014
Място:
Подробности:

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) при Президента на Републиката си поставя за основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и публична администрация в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

Освен това Стажантската програма ще допринесе за:

1. информирано обществено доверие в политиката по помилване; и

2. постоянно и непосредствено приобщаване на инициативата, възгледите и професионалните ценности на новите поколения специалисти в изграждането на тази политика.

Стажантската програма предоставя възможност на студенти по право и публична администрация да участват в пряко в следните дейности на КП:

- изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация; и

- управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 3 и не по-дълъг от 6 месеца.

Дейността на стажантите се ръководи от съответен член на КП, който им осигурява необходимото съдействие за точното, навременното и отговорното изпълнение на поставените им задачи. Участието на стажантите в управленските дейности се ръководи от Председателя на КП или определен от него главен експерт.

Стажантският труд е доброволен. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.

На успешно завършилите стажа се издава сертификат.

С цел усъвършенстване на програмата, нейното изпълнение текущо се наблюдава на основата на:

-          Месечните отчети на КП и месечните отчети на стажантите (по образец);

-          Писмените обратни връзки и препоръки, които стажантите внасят в КП при завършване на стажа си;

-          Система от показатели за текуща оценка на изпълнението.

Функционирането на програмата се обезпечава технически от главен експерт при КП, определен от Председателя на КП.

 ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ

Процедурата по набиране на стажанти се осъществява от двама членове на КП, определени на заседание на КП, и главен експерт при КП.

1. Подаване на документи от кандидатите

Необходими документи:

  1. CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;
  2. Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
  3. Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например, копие от студентска книжка).

Адрес: ,,гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма“ или

Електронен адрес: m.teodosieva@president.bg,  subject: ,,Стажантска програма“

Срок за получаване: между 1-во и 20-то число на януари, май и септември.

Срок за класиране: до 15-то число първите класирани 20 кандидати получават покана за събеседване.

Срокове при извънредно набиране на стажанти: сроковете за получаване на документите и за класиране на кандидатите се определят за всеки конкретен случай на набиране на стажанти извън редовните кампании през януари, май и септември, което се оповестява чрез сайта на Комисията.

2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

Одобрените кандидати получават покана да започнат стажа си от 1-во число на следващия месец.

Изисквания към кандидатите

-          Образование:

  • завършен 3 курс в специалност „Право“ или ,,Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;
  • последен курс в специалностите ,,статистика“, ,,журналистика“, ,,психология“, ,,политология“, ,,социология“ и ,,медицина“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

-          Владеене на чужд език;

-          Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

-          Умения за работа в екип.

С предимство се ползват кандидати, които:

-          владеят повече от един чужд език;

-          са участвали във форми на допълнително обучение в български или чуждестранни университети и институти: кръжоци, правни клиники, състезания по решаване на казуси, стажове, специализации, магистратури и др.;

-          имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според специалността;

-          удостоверят висока подготовка в областта на стратегическото управление.