Шеста национална научна конференция за докторанти на тема: „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“

четвъртък, 17 април 2014 10:29 /
Начало:
четвъртък, 24 април 2014 8:45
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Шеста национална научна конференция за докторанти с международно участие

 на тема:

 „Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса“

24 април, 8.45 ч., голяма конферентна зала

Форумът се провежда в рамките на дейност 4 „Принос към икономическото научно знание“ на проект BG051PO001-3.3.06 – 0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013 г.). Ще бъдат изнесени 64 научни доклада на докторанти от български и чуждестранни висши училища.

Програмата на конференцията предвижда и обявяване на резултатите от проведения в рамките на проекта Първи конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика.