Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност"

понеделник, 03 юни 2013 10:42 /
Начало:
четвъртък, 19 септември 2013
Край:
събота, 21 септември 2013
Място:
УОБ - Равда
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

катедра "Публична администрация и регионално развитие"

катедра "Национална и регионална сигурност"

 

П О К А Н А

 за участие в международна научна конференция

на тема:

"ГЛОБАЛИЗЪМ, РЕГИОНАЛИЗЪМ И СИГУРНОСТ"

19- 21 септември 2013 г., УОБ - Равда

 

             УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в работата на международната научна конференция на тема „Глобализъм, регионализъм и сигурност“. Предвид необходимостта от систематизация на научните изследвания сме си поставили следните изследователски цели:

•          Открояване на проблемите на глобализацията, регионалното развитие и сигурността, които имат фундаментално значение както за науката, така  и за държавното управление.

•          Посочване на възможностите за приложение в практиката на най-съвременните методи в областта на глобализма, регионализма и сигурността.

•          Създаване на научен форум за популяризиране на постиженията на изследователите от УНСС в областта на публичното управление с цел повишаване на международния престиж на университета в областта на познанията, отнасящи се за глобализацията, регионализма и сигурността.

•          Развитие на  сътрудничество както с европейски университети, така и с национални институции и организации.

Тематични направления на международната научна конференция са:

1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Териториално развитие и сближаване.

 • Социално-икономическо състояние на районите за планиране.
 • Устройство на националната територия.
 • Развитие на инфраструктурните коридори.
 • Инвестиционни решения.
 • Устойчиво развитие.

2) Регионализъм. Регионални тенденции за развитие. Публично управление и локална администрация.

 • Институции на Европейския съюз
 • Регионална администрация
 • Управление на регионите
 • Местни органи на властта
 • Социална политика

3) Сигурност.  Проблеми и тенденции в областта на сигурността. Механизми за повишаване на сигурността.

 • Сигурност. Глобални и локални измерения.
 • Национална и международна сигурност.
 • Съвременни тенденции и процеси на секторите в изследването на сигурността.
 • Нормативни измерения на проблема за сигурността.
 • Основни подходи и нови тенденции за изследване на сигурността

4) Сигурност в областта на туризма. Същност и развитие на туристическата политика в глобален, регионален и местен план.

 • Алтернативният туризъм и сигурността.
 • Регионално развитие на туризма в България.
 • Маркетинг и управление на туризма.

Важни срокове:

1. Изпращане на заявка за участие (заглавие, абстракт и ключови думи на английски език).  Краен срок:  1 юли 2013 г.

2. Крайният срок за изпращане на доклади в  пълен обем (оформени съгласно изискванията) e 5 септември 2013 г. на адрес: conference_global2013@abv.bg  

Организаионен комитет:

1. Проф.  д-р Христо Христов – председател

2. Проф. д-р Димитър Димитров – заместник-председател

3. Проф. д-р Соня Докова – заместник-председател и ръководител проект

Членове

5.   Проф. д-р Цветка Стоенчева

6.   Проф. д-р Стефан Христов

7.   Доц. д-р Цветан Цветков

9.   Доц. д-р Татяна Даскалова

10. Доц. д-р Александър Вълков

11. Гл.ас.д-р Николай  Цонков – координатор

12. Гл.ас. д-р Константин Пудин

13. Гл.ас. д-р Камен Петров

14. Гл.ас. д-р Георги Николов

15. Гл.ас. д-р Нончо Димитров

Таксата за участие в конференцията за външни лица е 50 лв. с ДДС. Преподаватели и докторанти от УНСС са освободени от такса за участие.

Таксата за правоучастие се превежда по банковата сметка на УНСС:

Банка: БНБ; BIC на БНБ: BNBGBSD; IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Основание за превод: международна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност“

Разходите по пребиваването (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на участниците.

Изисквания към оформяне на докладите

 1. Всеки автор може да представи максимално два доклада (самостоятелно или в съавторство) за участие в конференцията.
 2. Докладите трябва да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.
 3. Максимален обем: 8 (осем) страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература. За целия текст на доклада: Line Spacing: Single; Font: Times New Roman.
 4. Page Setup: Top - 50 mm; Bottom - 45 mm; Left - 40 mm; Right - 40 mm; Paper Size - A4; Header = 15, Footer – 15.
 5. Заглавие: Font Size: 14 pt;  Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All caps; (следва един празен ред).
 6. Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Alignment: Centered.
 7. Университет/Организация: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Centered. (на нов ред).
 8. Електронен адрес: Font Size: 12 pt;  Font style: Italic, Alignment: Centered; (следва един празен ред).
 9. Ако авторите са няколко, между данните на всеки един от тях се оставя по един празен ред.
 10. Резюме на езика на доклада (Abstract): обем до 10 реда, Font Size: 10 pt; Alignment: Justified (следва 1 празен ред).
 11. Ключови думи на езика на доклада (Keywords): 3-5 ключови думи; Font Size 10 pt; Alignment: Justified (следва един празен ред).
 12. Основен текст: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; First line: 10 mm; Alignment: Justified.
 13. Заглавия в основния текст: Font Size: 12 pt;  Font style: Bold; Alignment: Centered; First line: 10 mm; (пред и след тях се оставя един празен ред).
 14. Програмен код: Font Size: 10 pt. (пред и след тях се оставя един празен ред).
 15. Използвана литература: Библиографията е след основния текст; трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Първо се подреждат литературните източници на кирилица, след това на латиница, накрая интернет източници. Литературните източници се цитират със съответния номер в текстa, поставен в средни скоби, например [1, 3]. Font Size: 12 pt; Alignment: Justified.

КОНТАКТИ :

Университет за национално и световно стопанство

Катедра „Публична администрация и регионално развитие“

Телефон 02 8195 218, e-mail: conference_global2013@abv.bg

Проф. д-р Соня Докова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ