Четвърта национална научна конференция за докторанти

вторник, 05 март 2013 14:23 /
Начало:
сряда, 24 април 2013 9:15
Край:
сряда, 24 април 2013 18:00
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Четвърта национална научна конференция за докторанти

на тема:

Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика»

24 април, УНСС

Форумът се  организира в рамките на изпълнявания от университета проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с ръководител проф. д.ик.н. Станка Тонкова.

ПОКАНА

ПРОГРАМА