Конкурс за стипендианти на БНБ

сряда, 24 октомври 2012 14:27 /
Начало:
Край:
петък, 30 ноември 2012
Място:
Подробности:

 Българската народна банка

обявява конкурс за стипендианти за 2013 година

 

• Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС "магистър".
• Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти.
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;
3. Студентите, обучаващи се в степен магистър:

- след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);

- без придобита  степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър", да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);
4. Да не са служители на БНБ;

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо;

2. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;
3.  За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

- диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър"; или

- документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър";

4. За кандидатите докторанти - заповед за зачисляване в докторантура;

5. Декларация по образец;
6. Есе  в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми:

  • Фискална консолидация и икономически растеж;
  • Варианти за реформиране на еврозоната;

 

Подаване на документите:
Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2012 г.:
• На гише „Информация” в паричния салон на БНБ – София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.
• С препоръчано писмо на адрес:
Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише ”Информация”
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".

Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи са защитени в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Те се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ съгласно предписанията на Закона за защита на личните данни. Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител.Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни.


В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.