Университетската библиотека обявява кампания за приобщаване на доброволци в сферата на библиотечно-информационната дейност

петък, 28 юли 2023 11:01 /
Начало:
Край:
събота, 30 септември 2023
Място:
Университетска библиотека
Подробности:

   

Разполагате ли със свободно време? Можете ли да отделите част от него, за да придобиете полезен опит, да се срещнете с нови хора,  да направите нещо полезно и да станете част от нашия екип?

Ще имате възможност да повишите своята осведоменост, да се развивате и придобивате нови умения и знания. Дори и еднократно, Вашата помощ е ценна за нас!

Доброволците във всяка една организация са много важен коректив и двигател за нейното развитие.

I. Личностно израстване и изграждане на умения

 • Комуникативни умения  работа в екип и общуване с множество хора, даващи възможност за създаване на нови контакти и приятелства.
 • Отдаденост и съпричастност – развитие на емоционалната интелигентност чрез задоволяване на присъщата за всеки човек потребност да бъде полезен и съпричастен.
 • Организационни умения – управление на времето, управление на конфликти и често справяне с трудни или стресови ситуации.
 • Разбиране и приемане на разнообразието – разширяване на кръгозора чрез взаимодействието с хора, различни от нас – на различна възраст, с различни виждания, умения и професии, представители на различна религиозна или етническа общност,  хора в неравностойно положение.
 • Нагласи за учене – възможност за участниците да се докоснат до сфери на дейност, изискващи от тях развиването на нови умения и компетентности – креативност и справяне с неочаквани предизвикателства. Мотивация за учене през целия живот.

II. Удоволетворение и признание

Признанието е важен момент при въвличане на участници в доброволческата дейност. Затова по време на изпълнение на задачите менторите трябва да подхождат с разбиране, да ги окуражават и мотивират за положените усилия. Благодарност към доброволците за техния принос и съдействие можем да изразим чрез връчване на грамоти, придружени със свидетелства за начална библиотечно-информационна грамотност.

III. Дейности за доброволен труд

 • Комплектуване и каталогизация
 • Дигитализация
 • Обслужване на потребители
 • Справочно-библиографска дейност
 • Фото или видео отразяване на събития
 • Подготовка на материали за уебстраницата на библиотеката – информация за автори и книги, известни личности и исторически събития
 • Участие в подготовката и провеждането на културни прояви – срещи, представяния, празници, конкурси и др.

Доброволчеството е мисия, напълно възможна в Библиотеката!

За да станете част от екипа ни, попълнете онлайн нашето Заявление!

Благодарим Ви!

За контакт: отдел „Комплектуване и каталози“
Телефон: 02/8195 265, 0878 704599