Юбилейна научна конференция "Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието"

сряда, 16 май 2012 17:29 /
Начало:
петък, 18 май 2012 10:00
Край:
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ
В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО”

ПРОВЕЖДА СЕ ПО СЛУЧАЙ ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ
„ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ”

София, 18 май 2012 г.

 

18 май 2012 г.

09:00 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10:00 - 10:30
Голяма конферентна зала, УНСС

ОТКРИВАНЕ
встъпително слово и поздравления към участниците

10:30 - 10:45

КАФЕ ПАУЗА

 

 

10:45 - 13:00
Голяма конферентна зала, УНСС

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: проф. д-р Йорданко Йовкова, УНСС – София

проф. д-р Йорданка Йовкова,
УНСС - София


УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

проф. д.э.н Вячеслав Васильевич Бузырев,
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Richard Lang,
Andreas Novy,
Dagmara Pogorzelska,
Dietmar Roessl,
WU Vienna University of Economics and Business

LINKING SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY-BASED HOUSING COOPERATIVES: THE CASE OF VIENNA


проф. д.э.н. Сергей Николаевич Максимов,
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

проф. д-р Константин Калинков,

Икономически университет – Варна

ЗНАНИЕТО В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ГАРАНЦИЯ ЗА НЕЙНОТО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

проф. д.ик.н. Крум Александров,

УНСС - София

ПАЗАР, СУБЕКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

проф. д.э.н. Марина Николаевна Юденко,

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

н.с. инж. Страхил Иванов, Деница Георгиева,
Явлена

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАУКА И ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ. ПОЗИТИВИ И РИСКОВЕ

доц. к.э.н. Надежда Анатольевна Половникова
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

ДЕВЕЛОПЕР И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

доц. к.э.н. Светлана Анатольевна Николихина
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адвокат Бисерка Маринова

ПРЕДИЗИВКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Dimitar Georgiev,

MRICS, Commercial property consultant

PROPERTY CYCLE: NOTES ON THE DEVELOPMENT AND PREDICTABILITY OF THE SOFIA COMMERCIAL PROPERTY MARKET

13:00 - 14:00

ОБЯД

 


 

14:00 - 15:45
Голяма конферентна зала, УНСС

Следобедно заседание
Модератор:доц. д-р Драгомир Бояджиев, УНСС - София

доц. д-р Тихомир Пелов,
УНСС – София


ТВОРЧЕСТВО И ГРЕШКИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

доц. д-р Румен Калчев,
Икономически университет – Варна

КАЧЕСТВОТО НА ТРУДА В СЕКТОР „ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”

доц. д-р Иван Желев,
Икономически университет – Варна

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СГРАДИТЕ

доц. д-р Димитър Белев,
УНСС – София


ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

доц. д-р инж. Георги Андонов, инж. Олга Радкова Петрова,
Икономически университет – Варна

СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Марияна Божинова,
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АДСИЦ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

доц. д-р Стоян Стоянов,
ас. Ваня Антонова,

Икономически университет – Варна

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МОДЕРНИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

доц. д-р Драгомир Бояджиев,
УНСС – София


ОБРАЗОВАНИЕТО – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В СФЕРАТА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

доц.д-р Василка Стаменова,
УНСС – София

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА НА МОДЕРНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

доц. д-р СтоянТагарев,
УНСС – София


СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗНАНИЯ, ВАЖЕН ФАКТОР ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

доц. д-р Иван Боевски,
Нов Български Университет, София


ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И АУТСОРСИНГ


доц. д-р Марин Гълъбов,
УНСС - София


БИЗНЕС АСПЕКТИ НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА


инж. Ирена Перфанова

УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ – УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС


Добромир Ганев,
Sollers Solutions, България

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ОФИС ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011г. И ТЕНДЕНЦИИ ЗА 2012г

15:45 - 16:00

КАФЕ ПАУЗА

 


 

16:00 - 17:30
Голяма конферентна зала, УНСС

Следобедно заседание и Заключителна сесия
Модератор:доц. д-р Георги Забунов

доц. д-р Георги Забунов,
УНСС - София
доц. д-р Димитър Велев;
УНСС - София
доц. д-р Пламена Златева

Българска академия на науките

КОРПОРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ


гл. ас. д-р Анна Господинова
Икономически университет – Варна

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА В БЪЛГАРИЯ

гл. ас. д-р Гена Велковска,
Икономически университет – Варна

НЯКОИ АСПЕКТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

гл. ас. д-р Катя Антонова,
Тракийски университет – гр. Стара Загора

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

гл. ас. д-р Иво Костов,

Икономически университет – Варна

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

гл. ас. Николинка Игнатова
УНСС – София

ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ

Shi Yizhe,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

THE STUDY ON THE ECONOMIC GROWTH EFFECTS OF GOVERNMENT INVESTMENT

ас. Александър Танев,

УНСС – София

ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ИМОТИ

Петър Ташев,
докторант,
СУ „Св. Климент Охридски“

АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Константин Радулов,
докторант,
СА „Д.А.Ценов” гр. Свищов

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

инж.Олга Петрова

ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ас. Надя Гилина
УНСС – София

ТРАНЗАКЦИЯТА (ДОГОВОР) В СИСТЕМАТА НА ОТНОШЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТ

Златина Миланова,
Симона Ганова,
докторанти ИНС,
УНСС - София


НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО И ИНВЕСТИРАНЕТО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

17:15 - 17:30
Голяма конферентна зала, УНСС

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ

18:00

КОКТЕЙЛ