Конкурс за "инспектор по приходите" на НАП

сряда, 25 април 2012 9:03 /
Начало:
Край:
петък, 18 май 2012
Място:
Подробности:

Териториалната дирекция на Национална агенция за приходите София, ул. „Аксаков” № 21, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, заповеди № ЗЦУ-166/13.02.2012 г. и № ЗЦУ-167/13.02.2012 г. на изпълнителния директор на НАП

 ОБЯВЯВА КОНКУРС за

  • 10 (десет) щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите“ в сектор „Услуги за клиенти“ на дирекция „Обслужване“;
  • 9 (девет) щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите” в сектор „Проверки“ ;
  • 11 (единадесет) щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите“ в отдел „Ревизии“ ;   
  • 1 (една) щатна бройка от длъжността „инспектор по приходите” в отдел „Селекция” на дирекция „Контрол“,  както следва:

1.            Изисквания от кандидатите за длъжността:

a) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

б) образование за длъжността „инспектор по приходите” – висше, бакалавър;

в) професионален опит за длъжността „инспектор по приходите” – не се изисква придобит V младши ранг.

2.            Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- компютърни умения  – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office;

3.            Начин за провеждане на конкурса:

- тест за установяване на професионални знания и умения – ще включва въпроси от областта на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за Националната агенция за приходите, Закон за Държавния служител, Закон за администрацията, Закон за административните нарушения и наказания, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за счетоводството и

- интервю-събеседване

4.            Необходимите документи:

-              заявление за участие в конкурса по образец  съгласно Приложение № 2 към  чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);

-              декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

-              копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  допълнителни квалификации;

-              копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.

5.            Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на ТД на НАП гр.София, ул. „Аксаков” № 21, ІІ етаж – деловодство, стая № 1, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа.

6.            Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на входа  на ТД на НАП  София и официалната страница на НАП.

7.            Описание на длъжността:

- „инспектор по приходите“ в сектор „Услуги за клиенти“ на дирекция „Обслужване“ – издаване на документи, оказване на методологическа помощ на клиенти по прилагане на данъчното и осигурителното законодателство, прием и обработка на данъчни и осигурителни декларации, проверки по прихващане и възстановяване на надвнесени данъци и осигуровки. Регистрация и дерегистрация по специални закони, регистриране на трудови договори. Установяване на административни нарушения и съставяне на АУАН;

- „инспектор по приходите“ в сектор „Проверки“ на дирекция „Контрол“ – извършване на проверки по прилагане на данъчно-осигурително законодателство, съгласно утвърдените процедури и инструкции. Попълване на месечни отчети за работното си време, изготвяне на справки, становища и доклади за извършените проверки;

- „инспектор по приходите“ в отдел „Ревизии“ на дирекция „Контрол“ – извършване на ревизии, съгласно утвърдените процедури и инструкции съобразно данъчно-осигурителното законодателство. Изготвяне на отчети, справки, становища и доклади за извършените ревизии;

- „инспектор по приходите” в отдел „Селекция” на дирекция „Контрол“ – извършване на дейности в съответствие с утвърдените процедури: въвежда случаите, които са повод за извършване на селекция, в ПП „Селекция”; проучва и събира необходимата за селекция информация; при необходимост инициира и извършва проверка за установяване на конкретни факти и обстоятелства с цел събиране на допълнителна информация; извършва проверки по несъстоятелност, като при необходимост прави искания за налагане на предварителни обезпечителни мерки; дава насоки за извършване на ревизията (проверката, които да подпомогнат ревизиращия) проверяващия екип. Изготвяне на справки, доклади и становища.

8.            Минималният размер на основната заплата:

- за длъжността „инспектор по приходите” в сектор „Услуги за клиенти“  и сектор „Проверки“ е 475 лв.;

- за длъжността „инспектор по приходите“ в отдел „Ревизии“ е 520 лв.;

- за длъжността „инспектор по приходите“ в отдел „Селекция“ е 530 лв.

 

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.nap.bg/

Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от Закона за Националната агенция за приходите, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП.