Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2021/ 2022 година

понеделник, 25 октомври 2021 12:56 /
Начало:
Край:
вторник, 30 ноември 2021
Място:
Онлайн
Подробности:

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Право на участие имат студенти, които се обучават:

- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;

- имат завършен най-малко ІІІ курс;

- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 30 ноември 2021 г. кандидатите представят:

1. Информационна карта - може да бъде изтеглена www.atanasburov.org, секция „Конкурси”;

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021/ 2022г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

3. Есе на тема "Кои фактори ускориха глобалната инфлация. Временно ли е влиянието им, какви са очакваните последици за световната икономика." в размер до 5 страници (1800 знака на страница).

Забележка: Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани. Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”. Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

Краен срок за получаване на документите – 30 ноември 2021 г.

Критериите за оценка на есето:

- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;

- самостоятелност на изложението- 20 точки;

- убедителност на изложението – 20 точки;

- оригиналност на стила и подхода - 10 точки.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси”, след 15 декември 2021 г.

За информация: телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg; fnburov@gmail.com