Конкурс за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване / изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“ за учебната 2021-2022 година

сряда, 29 септември 2021 18:09 /
Начало:
сряда, 29 септември 2021
Край:
понеделник, 04 октомври 2021 16:00
Място:
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И  СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ


ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност

по проект „Икономическото образование в България 2030“ 

 за учебната 2021-2022 година

На основата на договор за финансиране  № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 между ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и УНСС  открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели с цел преподаване или изследователска дейност в следните университети, държави:

1. University of Economics in Bratislava, Slovakia

2. University of Picardy Jules Verne, France

3. University of Craiova, Romania

4. University of Iasi, Romania

5. University of Suceava, Romania

6. University of Valahia, Romania

7. Università degli studi Internazionali di Roma (UNINT), Italy

8. University of Peloponnese, Greece

9. Vrije Universiteit Brussel, Belgium

10. University of Minho, Portugal

11. University of Sapienza, Italy

12. University of Zagreb, Croatia

Изходящата мобилност  с цел преподаване, в зависимост от организацията на учебния процес в приемащата институция,  може да бъде с продължителност:

2 седмици – 16 бр.

1 месец –     24 бр.

2 месеца –   40 бр.

Дългосрочна изходяща мобилност за обучение, преподаване и изследвания на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени:

3 месеца  - 19 бр.

4 месеца – 6 бр.

5 месеца – 3 бр.

В мобилност с цел преподаване по проект „Икономическото образование в България 2030“ могат да участват всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

Преподавателите трябва да владеят добре английски език или френски език.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).

Документите на кандидатите за участие в конкурса се подават електронно на e-mail: tpenkova@unwe.bg .

Крайният срок за подаване на документи за участие е 04.10.2021 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 11.10.2021г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по проект „Икономическото образование в България 2030“  за периода на командировката и преподаването им в посочените университети.

УНСС, каб. 103К

Е-mail: tpenkova@unwe.bg

ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗХОДЯЩИ И ВХОДЯЩИ МОБИЛНОСТИ

ПО ПРОЕКТ BGO5M2OP001-2.016-004 „ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 2030“