Конкурс за независими експерти на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

вторник, 17 август 2021 12:56 /
Начало:
Край:
вторник, 31 август 2021
Място:
Подробности:

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия обявява конкурс за избор на независими експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Одобрените кандидати ще бъдат включени като членове в Списък на независими експерти, утвърден от Министъра на икономиката.

Кандидатите следва да се професионално утвърдили се специалисти от индустриални и научни сектори, като тяхната професионална квалификация и опит трябва да съответстват на тематиката на подадените проекти и да бъдат в рамките на съответната тематична област.

Участниците в конкурса трябва да имат опит в управлението и оценката на проекти, както и знания и опит в някой от следните тематични области, подробно разписани в Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

-  „Мехатроника и чисти технологии“;

- „Информатика и ИКТ“;

- „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“;

- „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“.

Независимите експерти от утвърдения списък ще се подбират и ще бъдат канени за участие в:

  1. Техническа и икономическа оценка на постъпилите в рамките на конкурсната сесия по Националния иновационен фонд (НИФ) проектни предложения и оценка на проектни предложения в рамките на инициативата Еврика и съвместна програма Евростарс;
  2. Финансова оценка на бюджета на постъпилите в рамките на конкурсната сесия по НИФ проектни предложения;
  3. Технически мониторинг на договорите в изпълнение по НИФ, инициативата Еврика и съвместна програма Евростарс.

Подробно разписаните изисквания и образци на необходимите документи за кандидатстване вижте тук. 

Документите следва да бъдат изпратени по електронна поща в електронен формат, подписани с електронен подпис или еквивалентен, на e-mail адрес nif12@sme.government.bg в срок до 31.08.2021 г.