Научно-практическа конференция „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“

вторник, 27 юли 2021 22:44 /
Начало:
петък, 30 юли 2021 16:00
Край:
събота, 31 юли 2021
Място:
хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец
Подробности:

Конференцията се осъществява със съдействието на VIVACOM, фондация „Конрад Аденауер“ и Асоциацията на българските градове и региони (АБГР).

През последните години се забелязва постепенно сливане на двата мегатренда - урбанизацията и цифровата революция, което породи възникването на новата парадигма за „интелигентните/умните градове“ ознаменувайки прехода към цифрово управление на съвременните градове/общини.

Всеобщо е виждането, че 5G технологията е ключът към изграждането на интелигентните градове. Това, което  все още липсва за тяхното бързо развитие, е инфраструктурният „ключ“ за новите дигитални светове: На първо място, мощната ИТК инфраструктура, която прави възможно повсеместното преработване и предаването на големи количества данни, която заедно с широколентовата инфраструктура  изискват изключително високоефективна мобилна мрежа: На второ място, създаването на системни вътрешно градски структури, като допълнение към мобилните устройства (смартфони, таблети и др.), са свързани с тенденцията в бъдеще да се обменят огромни количества данни между превозни средства, домакински уреди и промишлени предприятия, създавайки напълно ново изискване за капацитет, сигурност и качество на мобилната връзка.

5G технологията предоставя на общините и населените места разнообразни решения, вкл. свързани със социалните предизвикателства.  Тук се отнасят:

 • изграждането на ориентирано към бъдещето устойчиво управление на енергията;
 • дизайн и логистика за устойчива мобилност, вкл. облекчаване на трафика;
 • смекчаване на последиците от негативните демографски тенденции и процеси;
 • промяна или поддържане на сравними условия на живот в селските райони и тези в градовете.

По-конкретно, това означава промяна и реализация на редица параметри на градската среда като:

 • много по-ефективно и ефикасно приложение и управление на административните дейности и услуги в градовете и общините с помощта на  5G технологиите, вкл. и социалните услуги
 • ефективно и рационално управление на паркирането и паркоместата в населените места;
 • цялостен мониторинг и ефективно управление на обществения транспорт в градовете;
 • икономизиране и ефективно управление на движението и пътната инфраструктура;
 • подобряване и дигитализация на здравните услуги;
 • ефективно управление на електроснабдяването (производство и пренос на електроенергия;
 • цялостен мониторинг и ефективно управление на сметопочистването и др.

Пилотният подход на „терена“ на интелигентните градове, приложен към няколко български общини ако бъде задълбочено проучен и реализиран, може да бъде екстраполиран успешно и върху останалите общини и сектори на икономиката (бизнес, публичен сектор, домакинствата). Следователно, трябва в бъдеще в този процес да бъдат включени всички заинтересовани страни, както в сферата на научноизследователската и развойна дейност, така и тези в сферата на управлението на бизнеса и публичния сектор, защото интелигентните градове са притегателния център свързан с въздействията на новите 5G технологии и приложения.

Интелигентните градове и територии (Smart Cities & Lands) могат да се превърнат в люлка на най-новаторските модели на производство и потребление, при условие че върху тях се съсредоточат политики на растеж, които са в състояние да ускорят сближаването на трите категории инфраструктура:

 • свръхшироколентови технологии, данни, датчици и задействащи механизми;
 • външни и вътрешни интелигентни мрежи, възобновяеми енергийни източници, пунктове за зареждане;
 • мобилност и иновативна логистика.

Градовете заемат централно място в съвременния свят, а информационните технологии са важна съставна част на устойчивото развитие на интелигентните градове.

Няколко са системите, част от интелигентния град, а именно

 • Транспортна (пътна мрежа, обществен транспорт, пристанища, летища);
 • Водоснабдяване (водоснабдяване, канализация, отпадъчни води и пречистването им с поглед към екологията)
 • Енергоснабдяване (добив на енергия, генериране на енергия), 
 • Гражданска сигурност (пожарна, полиция, защита при бедствия и аварии
 • Комуникационна (телефонна мрежа, широколентов и безжичен достъп), 
 • Административно обслужване (териториално планиране, развитие на градската инфраструктура) и др.

Ако трябва да синтезираме обобщената визия за Smart City, то основните параметри касаят на първо място интелигентните решения за управление на трафика и комуникацията в големия град

Решенията за интелигентно управление на трафика включват редуциране на разход, енергия, гориво, време и са свързани с внедряването на:

 • Умни светофари
 • Електронни табла
 • Електронна карта на пътниците.

Управлението на комуникационната инфраструктура в големия град включва елементите на телефонната мрежа, широколентовия и безжичен достъп.

Управление на водоснабдяване, енергоснабдяване, гражданска защита се изразява в:

 • Възможностите за наблюдение на електропреносната и водоснaбдителна мрежа;
 • Навременна реакция при бедствия и аварии
 • Системи за управление на осветлението в големия град.

Конференцията ще включи всички заинтересовани страни: бизнес (мобилни оператори, ползватели на услуги и др.), научната общност, представители на публичния сектор и на местната власт

Ще бъдат набелязани и няколко пилотни общини, в които да започне прилагането на модела на „интелигентните градове“.

ПРОГРАМА