Конкурс за проекти по визуализацията на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

петък, 23 март 2012 21:38 /
Начало:
Край:
понеделник, 07 май 2012
Място:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Подробности:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява конкурс за проектни предложения по визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. по следните обособени позиции (ОП):

  • ОП 1 - Формулиране на име на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
  • ОП 2 - Формулиране на послание (slogan) на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.
  • ОП 3 - Разработване на лого и презентационни материали (официална бланка и слайдове за презентации (master slide) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Условия за кандидатстване:

1. Право на участие в конкурса има всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. За юридическите лица всеки от участниците се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

2. За участие в конкурса могат да се подават една или повече обособени позиции.

3. Всеки кандидат в конкурса може да представи не повече от едно предложение по обособената позиция, по която участва в конкурса.

4. Представените работи трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Всеки участник в него носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

Срок за представяне на предложенията - до 16.00 ч. на 7 май.

Място за подаване на предложенията:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

София 1202

ул. „Кирил и Методий" № 17-19

ГД „Програмиране на регионалното развитие"

отдел „Изпълнение на програмните приоритети", зала 2.1, ново крило

Критерии за оценка

Съгласно регламента на конкурса, класирането на конкурсните проекти се извършва от жури, определено от възложителя, което оценява проектите по Методиката за оценка на конкурсните проекти, посочена в конкурсната програма.

Лице за контакти

Диляна Микова

Тел. 02/9405 468

e-mail dmikova@mrrb.government.bg

Пълен комплект документи за участие може да намерите на:

http://www.bgredio.eu/ - актуални обществени поръчки по Приоритетна ос 5

http://www.mrrb.government.bg/ - профил на купувача