Конкурс за участие на студенти и докторанти в програми “ERASMUS” и “JOSZEF”

четвъртък, 15 март 2012 10:07 /
Начало:
петък, 23 март 2012
Край:
Място:
Подробности:

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на студенти и докторанти

в международен обмен по програма "ERASMUS" и програма "JOSZEF"

за учебната 2012-2013 година

На основатата на сключените от УНСС двустранни споразумения по програма "ERASMUS" и програма "JOSZEF" започва процедура за кандидатстване и подбор на студенти, които ще бъдат изпратени за обучение в европейски университети през учебната 2012-2013 г. за период от един семестър или една учебна година.

За участие в програма "ERASMUS" могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна, дистанционна или задочна форма на обучение, и докторанти.

За участие в програма "JOSZEF" могат да кандидатстват студенти от УНСС в трети курс, бакалавърска степен или в магистърска степен (обучението, на които в УНСС трябва да продължи през цялата учебна 2012-2013 г.).

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване минимум много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия чуждестранен университет. Минималното изискуемо ниво е В2 по Европейската езикова рамка.

Кандидатите подават следните документи:

- Формуляр за кандидатстване - попълнен електронно (по образец от сайта на УЦМСП);

- Уверение за средния успех от следването до момента на кандидатстване;

- Документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;

- Препоръка от преподавател (не е задължителна).

Крайният срок за подаване на документи за участие е 23 март

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 2 април на сайта на УЦМСП.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС.

Одобрените за участие в програма "ERASMUS" студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет.

Списъкът с приемащите университети и местата за студенти бакалаври, магистри и докторанти може да бъде изтеглен от сайта на УЦМСП - http://www.unwe.bg/mobility.

На 6 април ще се проведе среща с класираните за участие в програмата студенти. Присъствието е препоръчително. (Повече информация относно залата и часа на провеждане на срещата ще получите в деня на обявяване на резултатите от селекцията.)

За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели,

УНСС, партер (срещу книжарницата на УНСС)

Тел.: 81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.acad.bg

http://www.unwe.bg/mobility