Конкурс за докторанти по програма „Еразъм+“ за 2018-2019 академична година

четвъртък, 14 февруари 2019 12:48 /
Начало:
Край:
петък, 22 февруари 2019 16:00
Място:
Подробности:

Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели (УЦМСП) открива

конкурс за участие на докторанти в мобилност по програма  „Еразъм+“  

за летния семестър на 2018 - 2019 академична година

Условия за участие:

За участие в програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват докторанти (редовна и задочна форма на обучение, и на самостоятелна подготовка).

Докторантите трябва да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия университет (посочен в списъка със свободни места). Минималното изискуемо ниво е В2 според Европейската езикова рамка.

При избор на приемащ университет и подаване на заявления за участие в конкурса, кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС. При попълнено несъответствие на професионалното направление с областта на знание в желания чужд университет, докторантите носят отговорност за нереализирана мобилност. При липса на договорени места, докторантите могат индивидуално да се договарят с приемащ университет и да заминат след потвърждение от другата страна.

Допуска се повече от едно участие в програма  „Еразъм+“ като условието е общата продължителност на вече реализираните и на планираната мобилност да не надвишава 12 месеца в рамките на обучението им в ОНС „доктор“. За  2018–2019 академична година мобилността трябва да е най-малко 90 дни и да завърши най-късно на 31.08.2019 г.

ВАЖНО! Съобразно полученото от Центъра за развитие на човешките ресурси финансиране и наличните свободни места за мобилности УНСС може да одобри и финансира до 12 мобилности за 2018-2019 г.

ВАЖНО! Кандидатите могат да подават документи в периода  от 15 до 22 февруари 2019 г. включително, в кабинет 1003 в рамките на приемното време.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени след 18.00 ч. на 25 февруари 2019 г. на уебстраницата на УЦМСП.

Документи за участие в мобилност по програма  „Еразъм+“:

  • формуляр за кандидатстване, попълнен електронно (по образец от сайта на УЦМСП);
  • академична справка за взетите изпити;
  • документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд(и) език(ци);
  • препоръка от преподавател (не е задължителна).

Одобрените за участие в програма  „Еразъм+“ докторанти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението им в европейския университет. Съгласно правилата на програма  „Еразъм+“ размерът на финансовата помощ се определя по три групи държави, като за учебната 2018 - 2019 година грантовете ще бъдат със следните размери, определени от Националната агенция за България (ЦРЧР) и Европейската комисия: ТУК.

Списъкът с университетите можете да намерите ТУК.

За допълнителна информация и подаване на документи за участие:

Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

УНСС, партер, кабинет 1003

Тел.: 02/81 95 389

Е-mail: erasmus@unwe.bg

http://www.unwe.bg/mobility

Приемно време:  

Понеделник, сряда, четвъртък: 09.00 - 11.00 ч. и 13.30 - 15.00 ч.

Вторник: 09.00 - 11.00 ч.

Петък: неприемен ден