Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти

понеделник, 23 октомври 2017 8:38 /
Начало:
Край:
понеделник, 06 ноември 2017 18:00
Място:
Подробности:

За учебната 2017/2018 г. фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на шестима студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления:

•           Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”

•           Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси”. Средствата са дарени от „Инфрапроект консулт”  ЕООД

•           Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Топлотехника”. Средствата са дарени от  „Метроконсулт БГ” ЕООД

•           Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Строителство на сгради и съоръжения”. Средствата са дарени от БИАС-М ЕООД.

Срокът за кандидатстване е до 6.11.2017 г. включително.

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след първи курс, редовна форма на обучение през учебната 2017-2018 г. по държавна поръчка във висше училище в Република България.

Изискванията към кандидатите са следните:

•           среден успех не по-нисък от много добър (5,00);

•           да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;

•           да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;

•           да имат доказан с документи месечен доход под 500 лв. на член от семейството;

•           студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните:

1. Молба–заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията;

2. Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение;

3. Копие от документ за самоличност;

4. Копие от Удостоверение за раждане;

5. Служебна бележка за доходи на родителя/настойника за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителя/настойника или декларация за доходи на родителя или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителя или настойника;

За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/. За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

До 15 ноември 2017 г. фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти, след което ще ги покани на събеседване и ще подпише договор с всеки от тях.

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com

Повече информация за стипендиите може да бъде получена от сайта на фондацията в секция „Стипендии”: http://www.sefbg.com/ или на тел. + 359 2 983 61 88.