Студентски стажове в Министерството на икономиката и кандидатстване чрез портала "Студентски стажове в държавната администрация"

понеделник, 20 февруари 2017 16:47 /
Начало:
Край:
неделя, 30 април 2017
Място:
Подробности:

С Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, приета с ПМС № 189 от 08.07.2014 г. (обн., ДВ брой 58/2014 г.), са регламентирани условията и реда за кандидатстване за студентски стаж в държавната администрация. Чрез наредбата се създават единни правила за провеждането на стажовете, като се регламентира и ползването на Портала за студентски стажове в държавната администрация. Процедурата от кандидатстването до класирането и окончателният избор на студентите е изцяло онлайн. Чрез портала “Студентски стажове в държавната администрацияwww.staj.government.bg се публикуват актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него студентите могат да се информират и кандидатстват за подходящи позиции. Продължителността на студентските стажове в държавната администрация е от 10 до 45 работни дни.

Най-общо етапите за кандидатстване за стаж, чрез портала включват:

  • публикуване на обявление със срок за кандидатстване;
  • кандидатстване онлайн;
  • първоначален подбор, чрез онлайн тест;
  • определяне на допуснатите до окончателен подбор кандидатури;
  • окончателен подбор на кандидатите, чрез интервю, тест или по друг подходящ начин (определен от ръководителя на звеното, в което ще се провежда стажа);
  • извършване на първо и последващо класиране и съответно потвърждаване на желанието за стаж от класираните кандидати.

Министерство на икономиката, извън посочената по-горе форма, провежда индивидуални студентски стажове в удобно за студента време – целогодишно. Продължителността на провежданите стажове е от 2 до 6 седмици. Кандидатстването за стаж в министерството, е чрез интернет страницата на Министерството на икономиката – www.mi.government.bg в рубриката Министерство/Кариери/Стажантска програма и също е онлайн. В електронното заявление за стаж е създадена възможност да се посочват до 3 дирекции от структурата на министерството, към които кандидатът проявява интерес. В помощ на кандидатите в същата рубрика е публикуван устройственият правилник на Министерството на икономиката, съдържащ информация за функциите на дирекциите и основните структурни звена на администрацията.

За провеждане на стаж в Министерството на икономиката могат да кандидатстват студенти, отговарящи на следните изисквания:

  • учещи в български или чуждестранни университети;
  • завършили семестриално II или по-горен курс, които имат добра компютърна грамотност, владеят добре английски или друг западен език и с мотивация да се развиват в избраната от тях професионална област.

Успешното приключване на стажа се удостоверява с издаване на служебна бележка. Студентските стажове не са платени и не се зачитат за трудов и осигурителен стаж.