Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: четвъртък, 07 април 2016 13:14

Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език

РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"

1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения".

2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2016 година.

3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика").

4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС.

5. Есето следва да е написано на един от посочените в Указанията чужди езици и да отговаря строго на другите формулирани там изисквания.

6. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 05.06.2016 на електронен адрес: konkurs_2016@unwe.bg.

7. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".

8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 10.06.2016, който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 18.06.2016.

9. На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.

10. Сертификатът се представя от кандидат-студента - първенец в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

11. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

12. Въпроси по повод на конкурса могат да бъдат отправяни на електронен адрес: konkurs_2016@unwe.bg.