Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: понеделник, 15 февруари 2016 17:49

Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и статистика в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на приложната информатика и статистиката;

• осигуряване плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

• развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

 УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 27 февруари 2016 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София

Начало: 12,30 ч. 

Времетраене: 150 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 60 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: тестът включва:

• въпроси по темите, включени в програмите по информатика и статистика:

• задачи и казуси от изброените теми, изучавани по информатика и статистика.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: посочена е в програмите по информатика и статистика

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалните гимназии заявяват желание за  участие  в  състезанието  на  e-mail:  national_competition@abv.bg  в срок    до 01 февруари 2016 г. За целта се попълва формуляр – заявка за участие в състезанието по образец.

ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори.

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС.

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието.

ОЦЕНЯВАНЕ: по точкова система, максимален брой точки – 240. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка.

КЛАСИРАНЕ: Класирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки се признава оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“. Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail. 

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

Председател: Проф.д-р Камелия Стефанова – декан на Факултета по Приложна информатика и статистика, УНСС

Таня Благоева - директор ПГ по икономика и мениджмънт Пазарджик 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:проф. д-р- Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика"

Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС

доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС

Виолет Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС

Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив

Десислава Митева - главен учител НТБГ София

Владка Маринова - старши учител НТБГ София