Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: петък, 17 юли 2015 14:07

Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс

ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКС

 

(Забележка: По изключение в състезанието за 2015-2016 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26)

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКСА

 

ТЕМА 1: Обхват, структура и основни проблеми на икономическата теория

 

Въведение в икономическата теория. Микроикономическа и макроикономическа теория. Определение за предмета на икономическата теория. Функции на икономическата теория. Основни методологични подходи. Ограниченост на ресурсите и икономически избор. Основни проблеми на икономическата система: какво, как и за кого да се произвежда. Граница на производствените възможности. Алтернативен избор и алтернативни разходи. Закон за намаляващата възвръщаемост.

 

ТЕМА 2: Типове икономически системи: пазарна, смесена, командна, традиционна

 

Типове икономически системи. Децентрализирана икономика. Централизирана икономика. Принципи на функциониране на пазарната икономика. Пазарна система и пазарни структури: пазар на съвършена конкуренция; пазар на несъвършена конкуренция. Смесена икономика. Икономическа роля на държавата при смесена икономика: закон за защита на конкуренцията. Командна икономика. Традиционна икономика.

 

ТЕМА 3: Елементарна теория на пазара. Търсене и предлагане. Механизъм на пазарното равновесие.

 

Търсене. Крива на търсенето. Изменение на търсенето. Индивидуално и пазарно търсене. Закон за търсенето. Предлагане. Крива на предлагането. Изменение на предлагането. Индивидуално и пазарно предлагане. Закон за предлагането. Пазарно равновесие. Равновесна пазарна цена. Равновесно пазарно количество. Пазарен излишък. Пазарен дефицит. Изменения в пазарното равновесие.

 

ТЕМА 4: Еластичност на търсенето и на предлагането

 

Определение за еластичност. Еластичност на търсенето от цената. Измерване на ценовата еластичност на търсенето. Еластично търсене. Нееластично търсене. Нормално еластично търсене. Абсолютно еластично и абсолютно нееластично търсене. Кръстосана еластичност на търсенето. Доходна еластичност на търсенето. Еластичност на предлагането. Еластично предлагане. Нееластично предлагане. Нормално еластично предлагане. Абсолютно еластично и абсолютно нееластично предлагане. Пазарно равновесие в моментен, краткосрочен и дългосрочен период.

 

 

МИКРОИКОНОМИКА

 

ТЕМА 5: Основи на теорията на потреблението

 

Принципи на потребителското поведение. Потребности. Блага. Полезност на благата. Измерване на полезността: кардинален и ординален подход. Пределна, средна и обща полезност. Потребителски избор и равновесие на потребителя според теорията за пределната полезност. Криви на безразличие: пределна норма на заменяемост; зона на заменяемост. Карта на безразличие. Бюджетно ограничение. Бюджетна линия. Механизъм на потребителско равновесие при криви на безразличие. Максимизиране на потребителския ефект.

 

ТЕМА 6: Основи на теорията на производството

 

Производството като процес. Фактори на производството: земя, труд, капитал, предприемачество. Производствена функция. Резултати от производството в краткосрочен период: общ, среден и пределен продукт. Закон за намаляване на физическия обем на пределния продукт. Пределна производителност. Пределна производителност и равновесие на производителя. Производството в дългосрочен период. Крива на производството (изокванта). Пределна норма на техническа заменяемост на производствените фактори. Зона на заменяемост. Карта на изоквантите. Бюджетно ограничение. Изокоста. Пределна норма на трансформация на факторите. Равновесие на производителя при използване на изокванти.

 

ТЕМА 7: Фирмена организация на бизнеса

 

Определение и икономическа характеристика на фирмата. Основни функции на фирмата. Видове фирми – критерии за обособяването им. Институционални форми за организация на бизнеса: еднолична, дружествена и акционерна фирма. Неограничена и ограничена отговорност. Акционерен капитал. Акции и облигации. Фондова борса. Особености на фирмената структура в България. Приватизация и развитие на частния бизнес в българската икономика.

 

ТЕМА 8: Разходи на фирмата

 

Разходи на фирмата в краткосрочен период. Факторни разходи. Производствени разходи. Явни разходи. Неявни разходи. Икономически разходи. Общи разходи. Постоянни и променливи разходи. Средни разходи. Пределни разходи. Динамика и зависимости на разходите. Производствени разходи в дългосрочен период. Дългосрочни средни разходи.

 

ТЕМА 9: Приходи и печалба на фирмата

 

Приходи на фирмата при съвършена конкуренция. Общ, среден и пределен приход: механизъм на образуване. Приходи на фирмата при несъвършена конкуренция. Образуване на общия приход. Среден приход. Формиране на пределния приход при несъвършена конкуренция. Печалба на фирмата. Икономическа печалба. Счетоводна печалба. Нулева (нормална) печалба. Икономическа загуба.

 

ТЕМА 10: Поведение на фирмата при съвършена конкуренция

 

Съвършено конкурентна пазарна структура. Модели и механизми за постигане на равновесие на фирмата. Модел “общ приход – общи разходи”: максимизиране на печалбата; формиране на нулева печалба; минимизиране на загубите. Модел “пределен приход – пределни разходи”: пределно правило; максимизиране на печалбата; формиране на нормална печалба; минимизиране на загубите. Крива на краткосрочното предлагане на фирмата.

 

ТЕМА 11: Несъвършена конкуренция. Монопол

 

Несъвършени пазарни структури. Монопол. Определение и разновидности на монопола. Модели за определяне на равновесието на монопола. Модел “общ приход – общи разходи”. Модел “пределен приход – пределни разходи”. Оптимален обем на производството и максимизиране на печалбата. Минимизиране на загубите. Регулиране на монопола. Оптимална цена и справедлива цена.

 

ТЕМА 12: Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол

 

Междинни пазарни структури. Монополистична конкуренция. Равновесие на монополистичната фирма. Краткосрочен период. Максимизиране на печалбата. Минимизиране на загубите. Олигополни пазарни структури. Еднороден (флуиден) олигопол. Диференциран (вискозен) олигопол. Взаимозависимости на олигополния пазар. Олигополни съглашения. Тайно съглашение. Симетричен олигопол. Доминираща фирма. Асиметричен олигопол.

 

ТЕМА 13: Пазари на ресурси и образуване на доходи. Пазар на труда

 

Принципи на поведение на ресурсните пазари. Търсене и предлагане на ресурси. Пазарно равновесие. Ценообразуване на ресурсите и образуване на факторни доходи. Трансферно възнаграждение и икономическа рента. Трудът като фактор на производството. Характеристика на пазара на труда. Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция. Индивидуално и пазарно търсене на труд. Индивидуално и пазарно предлагане на труд. Пазарно равновесие и цена на труда. Работна заплата. Номинална и реална работна заплата. Динамика на работната заплата в България.

 

ТЕМА 14: Пазар на земя и пазар на капитал

 

Земята като производствен фактор. Характеристика на пазара на земя. Особености при предлагането на земя. Търсене на земя. Пазарно равновесие и образуване на икономическа рента. Диференциална рента. Капиталът като фактор на производството. Пазар на капитал. Търсене и предлагане на заемен капитал. Равновесие и ценообразуване на пазара на капитали. Лихвен процент и лихва. Номинален и реален лихвен процент. Различия в равнището на лихвения процент.

 

 

МАКРОИКОНОМИКА

 

ТЕМА 15: Основни принципи на макроикономическата теория и политика

 

Макроикономика и макроикономическа теория. Основни функции и предмет на макроикономическата теория. Основни приоритети и цели на макроикономическата теория: производство и икономически растеж; заетост и безработица; равнище на цените и инфлация. Макроикономически политики: фискална политика; парична политика; политика на доходите; външнотърговска политика. Основни принципи на макроикономическо равновесие.

 

ТЕМА 16: Измерване на макроикономиката

 

Система на националните сметки. Брутен вътрешен продукт (БВП; GDP). Брутен национален продукт (БНП; GNP). Подходи за измерване на брутния вътрешен продукт. Производствен подход - метод на добавената стойност. Кръгооборот на потоците: разходен подход; доходен подход. Личен доход и разполагаем личен доход. Дефлатор на брутния вътрешен продукт. Реален, номинален и потенциален брутен вътрешен продукт. Динамика на брутния вътрешен продукт в България.

 

ТЕМА 17: Съвкупни разходи

 

Структура на съвкупните разходи. Разходи за потребление и спестяване: функция на потреблението и функция на спестяването. Пределни склонности към потребление и към спестяване. Разходи за инвестиции: функция на автономните инвестиции. Правителствени разходи: функция на автономните правителствени разходи. Чист износ: функция на чистия износ. Обобщаваща функция на съвкупните разходи.

 

ТЕМА 18: Макроикономическо равновесие при постоянни цени. Кейнсиански модел

 

Макроикономическо равновесие: определение и подходи при изследването му. Кейнсианска концепция за макроравновесие. Модел на равновесие чрез разходите за потребление и инвестиции (Y=C+I); графичен анализ. Модел на равновесие чрез спестяване и инвестиции (S=I); графичен анализ. Ефект от изменение на инвестициите. Мултипликатор – принцип на действие. Уравнение на крайните прирасти.

 

ТЕМА 19: Макроикономическо равновесие при променливи цени. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане

 

Съвкупно търсене – принципи и механизми на формирането му. Крива на съвкупното търсене – движение и изместване на кривата. Съвкупно предлагане – принципи и механизми на формирането му. Крива на съвкупното предлагане – движение и изместване на кривата. Краткосрочна и дългосрочна крива на съвкупното предлагане. Теория на очакванията. Макроикономическо равновесие. Краткосрочно и дългосрочно макроикономическо равновесие.

 

ТЕМА 20: Икономически цикъл

 

Обща характеристика на цикличното развитие. Система от индикатори за цикличните колебания. Структура на икономическия цикъл. Фази на икономическия цикъл: графична интерпретация. Периодичност и продължителност на икономическия цикъл. Причини за икономическия цикъл: теоретични концепции. Механизъм на цикличното развитие.

 

Тема 21: Заетост и безработица

 

Циклично развитие и колебания в заетостта. Закон на Оукън. Определение за безработица. Заети, безработни, неработещи. Измерване на безработицата. Форми на безработица: фрикционна (текуща), структурна и циклична. Пълна заетост и естествено равнище на безработица. Доброволна и принудителна безработица.

 

Тема 22: Инфлация

 

Определение и измерване на инфлацията. Видове инфлация: пълзяща, умерена, галопираща и хиперинфлация. Прогнозирана и непрогнозирана инфлация. Инертна инфлация. Инфлация, породена от нарастване на търсенето. Инфлация, породена от нарастване на разходите. Инфлация и безработица. Крива на Филипс. Стагфлация. Антиинфлационна политика.

 

Тема 23: Фискална политика

 

Определение за фискална политика. Механизъм и инструменти на фискалната политика. Стимулираща (експанзивна) и ограничаваща (рестриктивна) фискална политика. Фискална политика и държавен бюджет.

Ефект от изменение на правителствените разходи. Мултипликатор на правителствените разходи (разходен мултипликатор). Ефект от изменение на данъците. Данъчен мултипликатор. Мултипликатор на балансирания бюджет.

 

Тема 24: Пари и банки

 

Природа и функции на парите. Еволюция на парите. Структура и функции на банковата система. Предлагане на пари: компоненти на паричното предлагане. Парични агрегати. Търсене на пари. Паричен пазар. Механизъм за постигане на равновесие на паричния пазар.

 

Тема 25: Банково дело и парична политика

 

Банково дело – основни принципи на банковата дейност. Банкови резерви и задължителна резервна норма. Създаване на депозити в банковата система. Депозитен мултипликатор. Парична политика на централната банка. Видове и инструменти на паричната политика.

 

Тема 26: Икономически растеж

 

Определение за икономически растеж. Измерване на икономическия растеж. Динамика на икономическия растеж. Фактори на икономическия растеж. Типове икономически растеж. Кратка характеристика на икономическия растеж в България.