Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: петък, 08 януари 2021 22:02

Конспект за Националното състезание по икономика и управление

КОСПЕКТ ПО ИКОНОМИКА

 

 

Теми по Икономикс:

 1. Основни въпроси на икономическата система.
 2. Елементарна теория на пазара.
 3. Пределна полезност и оптимизиране на потребителския избор.
 4. Производство.
 5. Разходи и приходи на фирмата.
 6. Несъвършена конкуренция.
 7. Измерване на макроикономиката.
 8. Съвкупни разходи.
 9. Макроикономическо равновесие при постоянни цени.
 10.  Макроикономическо равновесие при променливи цени.
 11.  Икономически цикъл.
 12.  Заетост и безработица.
 13.  Инфлация.

 

            Литература:

 1. Т. Спасов, П. Пашов, Микроикономика, изд. Нова звезда, 2002
 2. Т. Спасов, П. Пашов, Макроикономика, изд. Нова звезда, 2002

 

Теми по Икономика:

 1. Въведение в Икономиката.
 2. Основни принципи на икономическото мислене.
 3. Оскъдност и потребности. Необходимост от избор.
 4. Пазар и пазарни фактори.
 5. Механизъм на пазарното равновесие.
 6. Брутен вътрешен продукт. Измерване на БВП.
 7. Фискална и парично-кредитна политика на държавата.
 8. Предприятието – характеристика, функции, видове.
 9. Създаване и придобиване на предприятие.
  1.  Форми на инвестиране на предприятието.
  2.  Финансиране, инвестиции и инвестиционна дейност на предприятието.

 

Литература:

 1. М. Първанова, Ц. Лалева, Икономика – 10 клас, изд. Мартилен, 2019 г.

 

 

 

КОНСПЕКТ ПО МАРКЕТИНГ

 

1. Маркетинг – същност и значение. Ключови понятия в маркетинга. Пазар, потребност, нужда, мотив. Полезност, стойност, търсене, пазарна размяна, маркетингов микс.

2. Възникване и развитие на маркетинга – етапи. Дискусии за същността и обхвата на маркетинга. Видове маркетинг. Маркетингът  като съвременна наука.

3. Маркетингова обкръжаваща среда – същност. Критерии за групиране елементите на обкръжаващата среда.

4. Външна маркетингова среда – фактори и анализ на елементите на макросредата. Показатели характеризиращи демографската, икономическата, конкурентната, природната, технологичната, правната и социокултурната среда.

5. Вътрешна маркетингова среда – фактори и анализ на елементите на микросредата. Критерии за оценка на доставчиците, конкурентите, маркетинговите посредници, потребителите.

6. Маркетингова информация и нейното набиране. Подсистеми на маркетинговата информационна система. Маркетингово изследване – същност и програма. Типове изследователски програми.

7. Методи за събиране на данни чрез маркетингови изследвания. Методи за набиране на първична информация – наблюдение, качествени методи, емпирично изучаване. Понятие за извадков подход и извадки. Методи на регистрация на данните – персонално интервюиране, телефонно интервюиране, анкетиране по пощата.

8. Източници за набиране на вторична информация – вътрешни източници, външни източници. Предимства  и недостатъци на вторичните данни.

9. Маркетингово планиране – същност и роля. Произход и развитие на концепцията за пазарното сегментиране.

10. Същност и роля на маркетинговото планиране във фирменото управление. Маркетингови стратегии – същност и видове. Пазарен сегмент. Сегментиране на пазара – критерии, методи. Избор на целеви пазар.

11. Продуктът като елемент на маркетинговия микс. Стока и продукт. Равнища на продукта. Полезност на стоката – обща и пределна полезност Качество и конкурентоспособност на стоките.

12. Асортиментна политика като елемент на продуктовата политика. Основни понятия: продуктов микс, стоков асортимент, асортиментна група, продуктова линия/серия, асортиментна позиция, стокова единица. Решения за: дължина на продуктовата линия, ширина на стоковата номенклатура, хармоничност на стоковата номенклатура на фирмата.

13. Същност на концепцията за жизнения цикъл на продукта. Традиционна крива на жизнения цикъл – етапи и характеристика на етапите. Маркетингови стратегии на различните етапи на жизнения цикъл.

14. Продуктови иновации. Етапи в процеса на разработване на нови продукти – характеристики и съдържание на всеки етап. Търговска марка и бранд. Видове търговски марки. Функции на търговската марка. Търговски и правни изисквания към марката.

15. Цената като елемент на маркетинговия микс. Класификация на основните ценообразуващи фактори. Състав и структура на цената. Ценова решетка. Видове цени, диференцирани според различни критерии.

16. Методи на ценообразуване. Разходни методи на ценообразуване. Калкулативен метод. Метод на преките и пълните разходи. Пазарно ориентирани методи на ценообразуване. Метод на контролната точка. Метод на ценообразуване с отчитане на приноса. Методи за обвързване на цената с качеството.

17. Ценова политика във фирмата. Основни цели на ценовата политика. Хармонизиране на цените с останалите елементи на маркетинговия микс. Ценова политика на макроравнище

18. Същност на дистрибуционната политика. Канали за дистрибуция – видове, особености, членове на канала. Функции на отделните видове посредници. Избор на канали за дистрибуция. Търговия на едро и търговия на дребно.

19. Същност, насоченост и цели на комуникационната политика. Маркетингови комуникации – същност и синоними на понятието. Етапи в разработването на ефективна комуникация – цели, бюджет и структура.

20. Същност, функции и цели на рекламата. Видове реклама. Разработване на планове и стратегии за реклама. Установяване на целева аудитория. Избор на медия. Оценка на ефективността на рекламата.

21. Връзки с обществеността, насърчаване на продажбите и лични продажби. Същност на трите инструмента на комуникационния микс, общото и различното при трите инструмента. Форми и приложение.

22. Обща характеристика на процеса на управление на маркетинга. Маркетингови анализи. Организация на маркетинговата дейност. Маркетингови организационни структури – сравнителна характеристика, критерии за избор.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Щерев, Н., Маркетинг, изд. „Мартилен” София 2016 г.

2. Доганов, Д., Младенов, З., Панова, Р., Маркетинг” ИК”Люрен”

3.Авт.колектив, Маркетинг, ИК“Стопанство“, София  2012 г.

4. Класова, С. и кол., Маркетинг, УИ Стопанство, С., 2002 г.

 

 

 

КОНСПЕКТ ПО БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

 

 1. Същност, значение и принципи на комуникациите. Видове комуникации.
 2. Комуникационни умения – същност и значение. Стилове в писмената реч.
 3. Психология на общуването. Класификация на темпераментите.
 4. Вербална комуникация. Речта като елемент на вербалната комуникация. Говор и реч. Делово общуване. Речеви етикет. Ораторско майсторство.
 5. Невербална комуникация. Паралигвистични символи.
 6. Ефективна комуникация – същност, бариери и деформации, техники за осъществяване.
 7. Комуникациите в организацията – същност, значениие, принципи и функции. Видове. Роля на комуникациите в дейността на управлението. Вътрешни комуникации - фактори за ефективно управление на човешките ресурси. Комуникационни стратегии.
 8. Управление на конфликти в деловото общуване – същност, типове конфликти, причини, структура, управление и стилове за решаване на конфликтите.
 9. Делови срещи  - същност, видове, подготовка,  етапи на провеждане, участие.
 1. Преговорите като форма за делово общуване. Същност и фази на преговорите.
 2. Резултати от преговорите. Споразумение. Договор. Декларация и меморандум. Възможни ситуации при наличие на договореност.
 3. Писмени комуникации - делова кореспонденция. Основни понятия. Определение за документ. Видове документи. Оформяне на документите. Реквизити. Структурна схема. Формат на документи.
 4. Създаване на документи - съставяне и оформяне. Външна и вътрешна форма на документа. Размери на полетата на стандартната страница. Междуредово разстояние.
 5. Регистрация на документите. Регистрационен индекс. Входящ и изходящ номер на документите.

 

 

 

 

Литература:

 

1.Бизнес комуникации, Емилия Шаренска и Милка Ризова, Мартилен, 2018 г.

2.Бизнес комуникации, Емилия Шаренска и Милка Ризова, Мартилен, 2015 г.

 

 

 

КОНСПЕКТ ПО МЕНИДЖМЪНТ

 

1. Същност на мениджмънта.  Значение на мениджмънта. Основни школи в мениджмънта. Развитие на мениджмънта.

2. Концепции за управлението – същност и видове концепции. Стил на управление – видове, хактеристика, съпоставка между стиловете. Управленски процес – същност, принципи, методи и технология на управлението. Концептуални основи на управлението.

3. Фирмен мениджмънт – характеристика и значение на фирмения мениджмънт. Управление на фирмата и обкръжаваща среда – фактори на влияние. Функции на мениджмънта.

4. Управленско решение – същност и видове. Проблемна ситуация. Етапи на процеса на вземане на управленско решение. Методи за вземане на управленско решение.

5. Планиране – основна функция на управлението. Анализ и прогнозиране. Методи за анализ и прогнозиране. Целеполагане – същност и класификация на целите. Видове планиране. Процес на разработване на планове.

6. Стратегическо планиране – същност и равнища на стратегическо планиране. Видове фирмени стратегии. Разработване на стратегически план. Стратегическо планиране – характеристики.

7. Организиране – основна функция на управлението. Организационна структура на управлението. Типове организационни структури.

8. Ръководна дейност – основна функция на управлението. Същност на ръководната дейност. Статус на мениджъра. Формиране на управленски екип. Лидерство – същност и характеристики.

9. Мотивация – теории за мотивацията. Мотивация и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. Договаряне на работната заплата. Мотивация на персонала.

10. Контрол – основна функция на управлението. Видове контрол. Принципи и методи на контролиране. Процес на контролиране.

11. Оперативен мениджмънт. Характеристики на оперативния мениджмънт. Етапи на оперативния мениджмънт. Методи за съгласуване на дейността на различните звена.

12. Фирмена бизнессреда. Фактори на фирмената бизнессреда. Анализ на състоянието на фирмата. Анализ на външната среда. Значение на факторите на бизнессредата.

13. Мениджмънт на малкото предприятие. Стартиране на дребен бизнес. Бизнес план на малкото предприятие. Организационен мениджмънт на малкото предприятие. Управление на развитието на малкото предприятие.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Мениджмънт. Оперативен мениджмънт. Мениджмънт на предприятието, Димитър Дончев, Мартилен, 2015 г.

2. Предприемачество и мениджмънт с приложен диск, Кирил Тодоров, Мартилен, 2008 г.

3. Мениджмънт теория и практика, Матилда Александрова и Марияна Кузманова, Везни-4, 2018 г.

 

 

 

КОНСПЕКТ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

 

 

 1. 1.    Обекти на счетоводството

            Имуществото на предприятието като обект на счетоводството. Нормативна уредба на счетоводството. Съдържание, състав и структура на активите и капитала на предприятието. Условни активи и пасиви. Стопански операции и процеси.

 

 1. 2.    Балансово обобщаване

            Същност и форма на балансовото обобщаване. Съдържание, състав и структура на счетоводния баланс. Балансови схеми. Видове счетоводни баланси. Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс

 

 1. 3.    Система на счетоводните сметки и счетоводен сметкоплан

            Същност и значение на счетоводните сметки. Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки. Класификация на счетоводните сметки. Счетоводен сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане.

 

 1. 4.    Двойно счетоводно записване

            Същност и логически основи на двойното записване. Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии.

 

 1. 5.   Документиране на стопанските операции и инвентаризиране

            Същност и значение на документирането и инвентаризирането. Оформяне, движение и съхраняване на документите. Албум на първичните счетоводни документи. Видове инвентаризация. Ред за провеждане на инвентаризациите. Документиране и отчитане на резултатите.

 

 1. 6.  Текущо и периодично счетоводно отчитане

Същност и функции на текущото счетоводно отчитане. Хронологично и систематично счетоводно отчитане – същност и видове, оборотни ведомости за положението по синтетични и аналитични счетоводни сметки, счетоводни грешки и начини за тяхното изправяне.

 

Литература:

            Петров, Л., Обща теория на счетоводната отчетност, Мартилен, 2016

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

 1. Същност и значение на предприемачеството. Видове предприемачество. Предприемачески теории.
 2. Предприемачество и иновации. Предприемачески стратегии и разпознаване на шансове. Подобряване достъпа на малките и средни предприятия до иновациите, информационните технологии и обучението.
 3. Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение. Вътрешно предприемачество.
 4. Бизнес идея – същност и източници на идеи. Критерии за оценка на бизнес идея. Методи за откриване и оценка на бизнес идеи.
 5. Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Социално и арт предприемачество.
 6. От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Бизнес идеята – условие за успешен бизнес. Основни елементи на бизнес модела.
 7. Основен /базисен/ бизнес план. Структура на бизнес план. Фази. Предварителен бизнес план. Разработване на бизнес плана.
 8. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Характерни черти на жените предприемачи. Представа за идеалния предприемач.
 9. Мотивация в предприемачеството. Фактори определящи мотивацията. Предприемачески риск.
 10. Предприемаческа инициатива. Поведение на предприемача. Действащ национален пазар. Конкуренция.
 11. Научни школи в областта на предприемачеството. Школи на класиците и съвременни теории. Френска, американска и австрийска школа. Съвременна теория за предприемачеството на Питър Дракър.
 12. Европейски съюз и предприемачество. Лисабонска стратегия. Европейска харта за малките предприятия. Международни програми и организации подпомагащи дребния бизнес.
 13. Защита на околната среда и „Зелено мислене”. Управление на отпадъците. Екоматериали – видове и характеристика. Рециклиране на отпадъците.
 14. Технологичен процес. Технологични нововъведения. Автоматизирани и роботизирани технологии.
 15. Управленски структури и функции. Проектни и матрични структури. Предимства и недостатъци.
 16. Ролята на малките и средни предприятия за развитие на предприемачеството. Институционална подкрепа и данъчна политика.
 17. Финансиране на малкия и дребен бизнес. Определяне потребността от капитал. Източници на финансиране. Банков кредит, лизинг, факторинг.
 18. Пазарни и маркетингови проучвания. Същност и роля на  PEST  и SWOT анализа. Маркетинг микс и маркетингова стратегия.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.Предприемачество, проф. Тодоров К., изд. Мартилен, София, 2018 г.

2.Технологии и предприемачество, Неделчева В., Паскалев А., Куманова-Ларде В., Толина К., Георгиева Р., Киряков Я., изд. Просвета, София, 2018 г.

3.Новаторство и предприемачество, Дракър П., изд. Хр. Ботев, София, 1992 г.

4.Иноваторство и предприемачество, Дракър П., изд. Класика и стил, София, 2002 г.

5.Предприемачество и мениджмънт, проф. Тодоров К., изд. Мартилен, София, 2018 г.