Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: вторник, 24 октомври 2017 8:59

Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство

Цели и значение на конкурса

Историята на Националния конкурс по счетоводство за средношколци започва от 1998 г., когато се организира за първи път от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”.

В продължение на 19 години тази национално значима изява обединява ежегодно усилията на повече от 80 средни училища – гимназии по икономика и средни учебни заведения, в които се изучава предметът „Счетоводство”, в резултат на което досега в конкурса са взели участие повече от 1200 ученици от всички краища на страната.

Целта на конкурса е да се даде още една възможност за стимулиране на най-добрите ученици по предмета „Счетоводство” да повишат подготовката си по изучавания в училище материал, да усвояват допълнителни знания, като ги обогатяват с актуалните изисквания на съвременното законодателство по счетоводство, данъци и социално осигуряване. Конкурсът е възможност за всеки средношколец да сравни на национално ниво равнището на своята подготовка и критериите си за усвояване на счетоводната професия. Чрез конкурса младите хора имат възможност да доразвият възможностите си за професионален избор към висшето образование и към пълноценната си реализация в практиката.

Съпътстваща цел на конкурса е да даде възможност на преподавателите по счетоводство, които са методически ръководители на участниците, да покажат резултатите от своята работа, да обогатят своята професионална и методическа подготовка, по-пълно да осъществят личностната си реализация като специалисти и преподаватели.

 

Главен организатор

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”

Списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”

 

Официални съорганизатори

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

Участници

В конкурса участват ученици от ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна, както и от други средни училища, в които се изучава предметът „Счетоводство”.

Участници в конкурса са и преподаватели по счетоводство, които са методически ръководители на участващите средношколци.

 

Механизъм за провеждане

1.      Предварителен етап (училищен)

В началото на всяка учебна година, но не по-късно от 15 септември, Програмният съвет на конкурса изготвя и изпраща до всички професионални гимназии и средни училища в страната, в които се изучава предметът „Счетоводство”, регламент и правила за провеждане на конкурса за съответната година и програма с библиография в помощ на методическите ръководители за подготовка на желаещите да участват ученици. Програмата се изготвя от Програмния съвет на конкурса и е съобразена с програмата за обучение по специалността „Счетоводство” в УНСС.

До 30 ноември всяко училище заявява писмено до Оперативния съвет желанието си да организира училищния етап на конкурса, спазвайки регламента, като посочва и имената на методическите ръководители за участниците, както и мястото на провеждане (училищно заведение, класна стая).

В продължение на цялата учебна година методическите ръководители – обикновено преподаватели по счетоводство, подготвят участниците съгласно програмата, изготвена от Програмния съвет.

Училищният етап се провежда през първата половина на м. април в ден, който се определя от Оперативния съвет и е задължителен за всички участници в конкурса от цялата страна. Включва решаване на тест, който се изготвя от Програмния съвет на конкурса. Училищният етап се провежда в присъствието на представител на организаторите.

На този ден учениците се явяват в съответното училище в 8.30 часа. За спазване на принципа на анонимността те попълват личните си данни, в т.ч. и името на методическия ръководител, и ги запечатват в малък плик, който слагат в друг по-голям плик, в който ще поставят решените тестове. В 8.45 часа представителят на организаторите отваря пред училищното ръководство плик с изготвения от Програмния съвет тест, който се размножава за всеки от участниците. Решаването на теста продължава 3 (три) академични часа. След изтичане на времето учениците поставят решения от тях тест в големия плик, заедно със запечатаните в малкия плик лични данни, и го предоставят на представителя на организаторите.

В срок от 10 (десет) работни дни комисия, определена от Програмния съвет, проверява конкурсните работи и класира участниците, като определя класираните от 1-во до 35-о място за участие в заключителния национален етап и информира директорите на училищата за резултатите от училищния етап и за класираните за националния етап.

Контролът по провеждането на училищния етап се осъществява от ръководството на учебното заведение заедно с представителя на организаторите, което гарантира обективността на проведения конкурс.

2.      Национален етап (заключителен).

Националният етап се провежда до 5 декември всяка година. На този етап участват излъчените 35 ученици от училищния етап, заедно с методическите си ръководители.

Конкурсът се провежда в зала на Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Започва в 9.00 часа и продължава 3 (три) астрономически часа. Включва решаване на счетоводна задача, която се утвърждава от Програмния съвет на конкурса.

При провеждане на конкурса се спазва принципът на анонимността, осигурен от Оперативния съвет.

След изтичане на времето за конкурса комисия, определена от Програмния съвет, проверява верността на посочените отговори и класира участниците от 1-во до 35-о място, като съставя протокол.

Съставят се и протокол за класиралите се от 1-во до 5-о място ученици, протокол за техните методически ръководители, както и протокол за класираните на първите три места учебни заведения. Протоколите се одобряват от Програмния съвет, който носи крайната отговорност за класирането.

Участниците в заключителния етап на конкурса имат право на обжалване на резултатите си в срок от една седмица от провеждането на заключителния етап пред Програмния съвет, който излиза със становище по всяка жалба в срок до 10 (десет) дни от подаването й.

 

Награди

1. Индивидуални:

За ученици: На класираните на първите пет места ученици с най-голям брой точки се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” на УНСС за следващата учебна година. При класирани повече от пет участници с най-голям брой точки, на всички се признава оценка „отличен 6.00”.

Наградените ученици получават специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство и грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

За преподаватели, чиито ученици са класирани на първите пет места:

I-V място – годишен абонамент за издания на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и грамота.

2. Отборни:

I – ІІІ място – специална наградна купа и грамота.

 

Всички ученици и техните методически ръководители получават сертификат за участие в конкурса.

 

Обявяване на наградите

Наградите се обявяват и връчват на тържествена вечер – коктейл.

 

Ръководни органи

на националното състезание

по Счетоводство

учебна 2017/2018 година

Програмен съвет:

УНСС

Председател: проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор

Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”

Членове:

Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, д.е.с., регистриран одитор

Велин Филипов, зам.-председател на ИДЕС, д.е.с., регистриран одитор

Проф. д-р Маргарита Александрова – Борисова, зам.-декан по учебната работа във Финансово-счетоводния факултет в УНСС

Доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан по международно сътрудничество във Финансово-счетоводния факултет в УНСС

                                               

Организационен комитет:

УНСС

Председател: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”

Членове:

д-р Борислав Боянов - асистент към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС

Силвия Терзийска, зам.-изпълнителен директор на ИДЕС

Виолет  Маринова, в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти” в УНСС