Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: понеделник, 14 ноември 2016 18:35

Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"

ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"

 

 1. Конкурсът за есе на тема "България в Европейския съюз и моето бъдеще" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Международни отношения".
 2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите това образование през 2017 година.
 3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки", Поднаправление "Международни отношения" (специалности "Международни отношения" и "Европеистика").
 4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС.
 5. Есето следва да е написано на един от посочените в Указанията чужди езици и да отговаря строго на другите формулирани там изисквания.
 6. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 09.02.2017 на електронен адрес: konkurs_2017@unwe.bg.
 7. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".
 8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 15.02.2017, който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 25.02.2017.
 9. На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.
 10. Сертификатът се представя от кандидат-студента - първенец в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.
 11. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.
 12. Въпроси по повод на конкурса могат да бъдат отправяни на електронен адрес: konkurs_2017@unwe.bg.