Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: неделя, 23 октомври 2016 15:42

Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс

РЕГЛАМЕНТ ЗА

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС

учебна 2016/2017 година

 

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на Общата икономическа теория (икономикса);

• осигуряване на плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

• развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от XI и ХІІ клас на професионалните гимназии по икономика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 11 февруари 2017 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София.

Начало: 12.00 ч.

Времетраене: 180 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 80 въпроса, от тях 40 от учебното съдържание по раздел Въведение в икономикса и раздел Микроикономика и 40 от учебното съдържание по раздел Макроикономика. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Тестът включва въпроси и задачи по темите, включени в програмата по Икономикс. По изключение в състезанието за 2016-2017 учебна година няма да се включват тестови въпроси и задачи върху материала от тема 7, тема 13, тема 14 и тема 26.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Посочена е в програмата по Икономикс.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалните гимназии заявяват желание за  участие  в  състезанието  на  e-mail:  national_competition@abv.bg  в срок до 15 януари 2017 г. За целта се попълва формуляр – заявка за участие в състезанието по образец.

ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците, как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори.

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС.

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието.

ОЦЕНЯВАНЕ: По точкова система, максимален брой точки – 320. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка.

КЛАСИРАНЕ: Класирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки, се признава оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“. Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС - подсайт на Асоциацията на кономическите училища в България. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.

Ръководни органи

на националното състезание

по Икономикс

учебна 2016/2017 година

Програмен съвет:

УНСС

Председател: доц. д-р Лилия Йотова – декан на Общоикономически факултет

Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ

                                               

Организационен комитет:

УНСС

Председател: доц. д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС

Членове:

проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС

Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ

доц. д-р Стела Ралева – заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и заместник ръководител на катедра “Икономикс”

Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“

Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“

Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ 

Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ

Димитрина Райкова - главен учител НТГ Пловдив

Евгения Иванова - старши учител НТГ Пловдив