Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: петък, 30 септември 2016 13:45

Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г.

Допълнителният прием е за платено обучение и за отделни незаети места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления

Условия за кандидатстване

Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия:

- да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище;

или

- да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски).

Документи за кандидатстване:

- заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);

- оригинал на диплома за завършено средно образование

или

- легитимен документ, издаден и подпечатан от съответното средно училище, който съдържа средния успех от обучението и оценките от държавните зрелостни изпити;

- състезателна карта (по образец за УНСС);

- документ за самоличност (лична карта) и ксерокопие от него;

- документ за платена такса от 50 лв. (не важи за кандидатите, положили кандидатстудентски изпит в УНСС).

Срокове

От 12 до 20 септември – подаване на документи за допълнителен прием.

На 21 септември – класиране.

От 26 до 30 септември – записване на класираните.


Допълнителен план-прием септември 2016 г. - държавна поръчка и платено обучение

Направление "Икономика"

Държавна поръчка

Платено обучение

Редовно обучение:

Поднаправление "Икономика и бизнес"

10

40

Поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси"

40

100

Поднаправление "Икономика и инфраструктура"

30

50

Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

20

Поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение"

20

35

Поднаправление "Икономика и управление с преподаване на английски език"

10

50

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

40

Дистанционно обучение:

Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - София

10

Поднаправление "Икономика и инфраструктура" - София

7

5

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" - София

7

10

Поднаправление"Икономика, общество и човешки ресурси" - Хасково

3

10

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" - Хасково

3

5

Направление "Администрация и управление"

Редовно обучение:

25

30

Дистанционно обучение:

Направление "Администрация и управление" - София

15

Направление "Администрация и управление" - Хасково

5

Направление "Политически науки"

Поднаправление "Международни отношения"

15

Поднаправление "Политология"

20

15

Направление "Социология, антропология и науки за културата"

Поднаправление "Социология/икономика и общество"

25

5

Направление "Обществени комуникации и информационни науки"

Специалност "Медии и журналистика"

5

Специалност "Медия икономика"

15