Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: петък, 17 юли 2015 14:49

Тематичен въпросник за националното състезание по информатика и статистика

ВЪПРОСИ ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА

 

А. ВЪПРОСИ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 1. Microsoft Word

Форматиране на символи и параграфи. Постоянни заглавия. Бележки под линия. Номериране и редактиране на документ. Създаване на автоматично съдържание.

 1. Microsoft Excel

Адрес на клетка. Относителни и абсолютни адреси. Форматиране на клетка. Изчисления. Формули. Функции.

 1. Microsoft Power Point

Слайд. Основни елементи на слайда. Ефекти на елементите на слайда и ефекти при появяването на нов слайд. Принципи за създаване на презентация. Възможности за анимиране. Представяне на информация пред публика.

 1. Microsoft Access

Създаване на база от данни. Обекти в базата от данни. Типове данни в Microsoft Access. Релации в базата.

 1. Софтуер

Видове софтуер. Операционна система – предназначение и видове. Принципи за създаване на приложен софтуер. Инсталиране на софтуер.

 1. Архивиране

Архивиране на данни. Саморазархивиращ се архив. Пренасяне на архивирани данни. Компресиране на данни.

 1. Хардуер

Процесор и памет – характеристики на процесора, видове вътрешна памет. Периферни устройства – устройства за съхранение и пренос на данни, входни, изходни и входно-изходни устройства.

 1. Компютърни мрежи

Мрежови устройства – видове и предназначение, мрежова карта, хъб, суитч, рутер, модем, защитни стени. Видове компютърни мрежи според организацията, разстоянието и начина на свързване, мрежови топологии и преносна среда. Мрежови протоколи – OSI модел, адресиране в мрежа, основни протоколи.

 1. Увод в информатика. Алгоритмизация и програмиране

Единици за измерване на информация./bit, Byte, KB, MB, GB, TB/. Двоична и шестнадесетична бройни системи (преобразуване на числа от десетична в двоична и шестнадесетична бройни системи и обратно). Аритметични операции на числа в  двоична бройна система. Двузначна логика (конюнкция, дизюнкция и отрицание).  Променливи, използвани в езици за програмиране и типове данни. Алгоритми и описание на алгоритми. Блок-схеми.

 1. Компютърна графика

Основни понятия. Видове графика. Цветови модели. Графични редактори. Файлови формати.

 1. HTML

Структура на HTML. Мета тагове. Форматиране на текст в HTML. Списъци. Изображения в HTML. Хипервръзки в HTML. Таблици в HTML. Рамки. Формуляри. Обекти и мултимедия.

 1. CSS

Същност . Интегриране с HTML. Елементи на езика. Контроли за шрифт и текст. Контроли за елементи и позициониране на елементи. Контроли за списъци, таблици и интерфейси.

 1. JavaScript

Същност. Интегриране с HTML. Обекти. Събития. Оператори и променливи. Условни оператори. Цикли. Функции.

 1. MySQL

Създаване на таблици и релации между тях. Първични и вторични ключове. Команди за дефиниране на данни – Create, Drop. Допустими видове данни. Команди за манипулиране на данни – Insert, Delete, Update, Select. Команди за сигурност на данни – Grant, Revoke.

 1. PHP

Същност на PHP. Променливи, оператори и константи. Контролни структури. Масиви. Функции. Класове. Обработка на форми. Файлове. Използване на PHP с бази от данни.

 

Б. ВЪПРОСИ ПО СТАТИСТИКА

 1. Въведение в статистиката

Възникване и развитие на статистиката. Масови явления и статистически закономерности. Статистиката като наука и практика. Основни статистически понятия. Статистически оценки.

 1. Събиране и систематизиране на статистическите сведения

Обща характеристика и функции на статистическото изследване. Етапи та статистическото изследване. Статистическо наблюдение. Статистическа групировка.

 1. Представяне на данните от статистическото изследване

Същност и видове статистически редове. Начини на представяне на статистическите редове. Същност и видове статистически таблици. Графични статистически изображения.

 1. Статистическо описателно изследване

Същност, цел и задачи на изследването. Абсолютни статистически величини. Относителни статистически величини. Методи за оценяване на структури при съвкупности. Методи за оценяване на средните значения. Алгебрични средни величини. Неалгебрични средни величини. Методи за оценяване на статистическото разсейване.Асиметрия и ексцес.

 1. Извадково статистическо изследване

Същност и сфери на приложение. Формиране на извадката при репрезентативното статистическо изследване. Стохастична грешка на оценката. Планиране на обема на репрезентативните извадки.