Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 03 юли 2019 6:37

Ръководство

Координирането на дейността на членовете на Асоциацията се осъществява  от КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, включващ председател, заместник-председател и трима членове в следния състав:

Председател на Координационния съвет: доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение; milanka.slavova@unwe.bg

Заместник-председател: проф. д-р Даниела Фесчиян – УНСС; d.feschiyan@gmail.com

Членове:

1. Емилия Иванова – директор на Национална търговско-банкова гимназия, гр. София; ivanova.emilia@abv.bg

2. Мая Гешева - директор на Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София

3. Славейка Иванова – директор на Национална търговска гимназия, гр. Пловдив; ntgplovdiv@abv.bg

4. Мариета Георгиева - директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин; thti_vd@yahoo.com

Секретар на АИУБ: Ясен Даскалов, ydaskalov@unwe.bg

Асоциацията се представлява от нейния председател. По право председател на асоциацията е представител на УНСС. Решенията на Координационния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Координационният съвет се свиква от председателя поне веднъж на три месеца. Координационният съвет организира и провежда ежегодно съвещание на членовете на асоциацията.

Асоциацията е от отворен тип. Приемането на нови членове се осъществява чрез подаване на заявление от директора на съответното училище до председателя на Асоциацията и последващо положително решение на Координационния съвет.