Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 15 юли 2015 16:12

Цели и задачи

Целта на Асоциацията е повишаване на качеството на обучението в средните училища в страната, осигуряване на плавен преход към висше икономическо образование и търсене на допълнителни възможности за вертикална интеграция между средните училища и Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Реализирането на основната цел на Асоциацията се постига с решаването на следните задачи:

  • Постигане на широкообхватна и добре координирана съвместна дейност между средните икономически училища и УНСС;

  • Усъвършенстване на учебните програми  и разработване на иновативни учебно-методически пособия по базови икономически учебни дисциплини, изучавани в средните училища;

  • Повишаване на квалификацията на учителите по икономическите учебни дисциплини, както и популяризиране на постиженията на членовете на асоциацията чрез обмяна на опит, работни семинари и кръгли маси;

  • Участие в международни и национални проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес;

  • Популяризиране на възможностите за продължаване на образованието в УНСС;

  • Извършване на подготвителна работа за въвеждане на система за трансфер на кредити между икономическите гимназии и УНСС.