Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 22 април 2017 8:35

Указания за разработване на есе на чужд език по актуална политическа тема

УКАЗАНИЯ

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

"БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ"

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"

  

Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава индивидуалната позиция (теза) на пишещия. Тезата представлява точно и ясно изразено твърдение, което трябва да бъде аргументирано и обосновано. Важно е след това всеки елемент на есето да доказва валидността и значимостта на тезата. Тезата обикновено се изказва с едно изречение, но може да бъде и абзац – задължително е обаче да бъде изказана ясно. В подкрепа на тезата може да се използва както научна аргументация (факти и закономерности), така и житейски "материал" (случки и лични преживявания).

Аргументацията на тезата може да се осъществи чрез различни подходи (в т.ч. в съчетание): 

 • идентифициране на причинно-следствени връзки между явления и факти;
 • съпоставяне и противопоставяне на факти и явления;
 • привеждане на примери, отразяващи конкретни факти и явления;
 • позоваване на мнение на различни авторитети в съответната област;
 • разсъждения, провокирани от личен опит;
 • статистически данни;
 • използване на цитати в защита на тезата;
 • използване на други подходи като антитеза, сравнения, градация.

Възможно е да се изразява емоционалната съпричастност към разглеждания въпрос. В представянето на различните по своя характер доказателства трябва да има логика, да не се нарушават причинно-следствените връзки. Използваните източници (ако има такива) се посочват изчерпателно в края на текста.

Есето трябва: 

 • да е написано на един от следните езици - английски, немски, френски, испански, руски;
 • да е в обем между 14 500 - 18 000 знака (Characters with spaces), без титулната страница, съдържанието и източниците;
 • да е във формат - .doc или .docх (Word 97-2010), Times New Roman/12, разстояние между редовете - 1.5;
 • да има титулна страница с посочени - трите имена на автора, възраст, населено място, електронен адрес и телефон за обратна връзка (трите имена и населеното място да присъстват и на български език);
 • да има втора страница със съдържание, отразяващо ясното структуриране на текста (подзаглавията от съдържанието да присъстват и на съответното място в текста);
 • да бъде изпратено до 01.06.2017 на следния електронен адрес - konkurs_2017@unwe.bg.