Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 24 октомври 2017 9:06

Правила и процедура за провеждане на националния конкурс по счетоводство /заключителен етап/

Регистрация на участниците

Участниците в конкурса се допускат от квесторите в залата за провеждане на конкурса с документ за самоличност – лична карта, по предварително изготвен от организаторите списък.

В залата за провеждане на конкурса не се допускат други лица, освен самите участници, квесторите и представители на организаторите. Броят на квесторите зависи от броя на участниците, но е не по-малко от двама души. Квесторите се определят от Оперативния съвет на конкурса.

 

Технически средства и пособия, които се допускат в залата на конкурса

Участниците в конкурса могат да ползват химикалки, калкулатори, Национален сметкоплан.

 

Технически средства и пособия, които не се допускат в залата на конкурса

В залата за провеждане на конкурса не се допускат участници с предварително подготвени методически материали, мобилни телефонни апарати, други технически устройства за комуникация.

Участниците оставят своите мобилни телефонни апарати на специално определена за това маса и си ги получават след приключване на конкурса.

 

Процедура за провеждане на конкурса

След регистрацията участниците се настаняват в залата за провеждане на конкурса от квесторите, като между участниците трябва да има свободни места. Участници от едно училище се настаняват на различни места в залата.

Участниците получават един голям плик със състезателен номер, счетоводна задача, празни подпечатани карирани листове, както и малък плик с анкетна карта. За спазване на принципа на анонимност всеки участник попълва анкетната карта със състезателния номер, трите си имена, учебното заведение, класа, града и трите имена на методическия ръководител, който го е подготвил. Поставя анкетната карта в малкия плик, запечатва го и го поставя в големия плик.

Участниците решават счетоводна задача, която се утвърждава от Програмния съвет на конкурса. Конкурсът започва в 9.00 ч. и продължава 3 (три) астрономически часа. В това време не се включва времето за методически разяснения по задачата.

Всеки участник в конкурса има право на едно излизане до тоалетна, придружен от квестор, за не повече от 5 минути.

При ползване на предварително подготвени методически материали, опити за преписване и подсказване квесторите отстраняват участника от залата и анулират неговата работа.

След завършване на работата си всеки участник поставя четливо попълнените листове, по желание и черновите, в големия плик заедно със състезателния си номер, запечатва големия плик в присъствието на квестор и напуска залата.

 

Оценяване на конкурсните работи

Комисия, определена от Програмния съвет на конкурса, проверява анонимно предадените писмени работи на участниците.

Постигнатият резултат от участниците при решаване на задачата се изразява в процент – като отношение на посочените верни отговори към всички отговори.

Резултатът за отборното класиране се формира от сбора на индивидуалните оценки на участвалите в заключителния етап на конкурса ученици от съответното училище.

Комисията определя индивидуалното и отборното класиране, като изготвя протокол за общото индивидуално класиране, протоколи за класираните на първите 5 места ученици и на техните методически ръководители и за първите три места за училища.