Асоциация на икономическите училища в България

УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България

понеделник, 21 юни 2021 10:02

На 19 май в Учебно-оздравителната база на УНСС в Равда се проведе седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ, откри съвещанието и благодари на директорите на 35-те икономически училища членове на Асоциацията. Тя подчерта важната роля на АИУБ в осъществяването на връзката и прехода между средното и висшето икономическо образование в България. Проф. Фесчиян акцентира на водещата роля на УНСС в откриването и подкрепата на талантливи млади хора по пътя на тяхното образование и кариерно развитие. Благодарности бяха отправени и към ректорското ръководство на УНСС за активното участие и подкрепата на АИУБ през годините на нейното създаване и развитие.

   

aiub_762bb_2021-06-19-1.jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ и проф. д-р Мирослава Раковска зам.-ректор по учебната дейност на УНСС (от ляво надясно)

   

Заместник-ректорът проф. д-р Мирослава Раковска приветства участниците и ги поздрави от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Тя изтъкна колко е важно сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и икономическите училища в България. Според проф. Раковска сложната епидемиологична обстановка и динамичните промени в образователната сфера обуславят нужда, не само от хоризонтална интеграция между икономическите училища или между университетите, но и от вертикална интеграция - между училища, университети и бизнеса. Всички усилия, които се правят в тази посока са в полза на младите хора и тяхното професионално развитие, акцентира проф. Раковска.

„УНСС премина през последната година от първия си век и започна първата година на втория си век в условия на тежка епидемия, която постави сериозни ограничения в обучението. Същевременно реализирахме и положителни ефекти от нея най-вече в две направления: първо, дигитализирахме в много висока степен не само обучението, но и предоставянето на административни услуги на студентите. Второ, развихме ценни способности да реагираме гъвкаво на неочаквани промени в средата. Развитието на тези способности е предизвикателство и за да го преодолеем и да продължи да се случва промяната в желаната посока имаме нужда от сътрудничество с вас“, отбеляза проф. Раковска.

Проф. Фесчиян представи годишен отчет за дейността на АИУБ през периода 2020-2021 г. Отчетът съдържаше изчерпателен анализ за изпълнението на плана за действие на Асоциацията. Тя акцентира върху резултатите от проведените четири национални състезания и обърна внимание на ефекта от усилената работа на АИУБ, чийто резултат е и стартирането на новото състезание по Икономика и управление. Според проф. Фесчиян  състезанието е реализирано въпреки трудната пандемична обстановка и е регистрирало висок интерес и забележителни резултати сред средношколците. Бяха представени и ефектите от останалите дейности от АИУБ.

     

aiub_762bb_2021-06-19-2.jpg

Проф. Даниела Фесчиян

     

В своя доклад проф. Раковска обърна внимание на извършените дейности по КСК 2021 и новите подходи при привличане на студенти. Тя обобщи резултатите от приема на бакалаври за предходната учебна година: „траен растеж на търсенето на образователните услуги на УНСС; траен спад на броя на полаганите изпити; кандидатстване с матура - предпочитан начин за почти 70% от кандидат-студентите“. Проф. Раковска допълни, че националните състезания са силно средство за привличане на мотивирани и отлични ученици.

     

aiub_762bb_2021-06-19-3.jpg

Проф. Мирослава Раковска

     

Г-жа Емилия Иванова, зам.-председател на АИУБ и директор на Национална търговско-банкова гимназия, представи доклад посветен на проблемите и перспективите на българското професионално образование. Докладът на г-жа Иванова предизвика широка дискусия относно съществуващите проблеми в образователната системата в България.

     

aiub_69101_2021-06-19-4.jpg

Г-жа Емилия Иванова, зам.-председател на АИУБ и директор на Национална търговско-банкова гимназия

     

Г-жа Мая Гешева, член на КС на АИУБ и директор на Националната финансово-стопанска гимназия сподели колко е сложна ролята на директорите в управлението. В този контекст тя акцентира върху уникалността на Асоциацията и важността на комуникацията между нейните членове.

     

aiub_762bb_2021-06-19-5.jpg

Г-жа Мая Гешева, член на КС на АИУБ и директор на Националната финансово-стопанска гимназия

      

Проф. Фесчиян представи плана за действие на АИУБ за учебната 2021–2022 г., който беше обсъден и приет.

Участниците в националното съвещание дадоха висока оценка за работата на АИУБ и резултатите от нея.

     

aiub_762bb_2021-06-19-6.jpg

Участниците по време на съвещанието

     

aiub_c74db_2021-06-19-7.jpg

Галерия снимки от УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвеща ...