Асоциация на икономическите училища в България

Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България

неделя, 10 юни 2018 14:29

На 9 юни 2018 г. в Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда се проведе Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ).

aiub_d7d5e_IMG_5571.jpg

Национално съвещание на членовете на АИУБ

На Националното съвещание присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение на УНСС и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора на УНСС, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ.

Доц. д-р Миланка Славова откри Националното съвещание и поздрави участнците в него. Тя изрази своето удовлетворение от дейността на АИУБ през изминалия отчетен период.

aiub_d7d5e_IMG_5576.jpg

Откриване на Националното съвещание

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи годишен доклад за дейността на АИУБ за периода 2017/2018 г. Тя поздрави новите членове на Асоциацията. Беше презентиран задълбочен анализ на проведените национални състезания и конкурси и останалите дейности на Асоциацията, както за отчетния период, така и сравнение с предходните две учебни години. 

aiub_d7d5e_IMG_5484.jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян представя годишния доклад за дейността на АИУБ

Проф. Фесчиян акцентира върху неколкократното увеличаване на броя на участниците в националните състезания и конкурси, както върху повишаването на резултатите от тяхното представяне. Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на всичките училища-членове на АИУБ.

aiub_d7d5e_IMG_5634.jpg

Проф. Фесчиян представя анализ на резултатите от дейността на АИУБ

Доц. д-р Миланка Славова представи доклад на тема "Тенденции в приема на студенти в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".

aiub_d7d5e_IMG_5670.jpg

Доц. Славова представя своя доклад

В доклада си доц. Славова задълбочено анализира тенденциите в приема на студенти (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Право" и направи паралел между УНСС и останалите държавни и частни висши училища.

aiub_94aab_IMG_5673.jpg

Доц. Славова представя анализ на тенденциите в приема на студенти

Г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, представи доклад на тема "Тенденции в развитието на професионалното образование в България".

aiub_94aab_IMG_5675.jpg

Г-жа Емилия Иванова представя своя доклад

В доклада си г-жа Иванова представи задълбочен анализ на съществуващите проблеми в дейността на училищата-членове на АИУБ. Бяха анализирани и възможностите за тяхното редуциране.

aiub_94aab_IMG_5678.jpg

Г-жа Иванова представя данни за развитието на професионалното образование

Инж. Любка Байлова, директор на професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" - Велинград, представи доклад на тема "Успешна училищна общност, обединена от минало, настояще и бъдеще".

aiub_bdf32_IMG_5692.jpg

Инж. Байлова представя своя доклад

Тя акцентира върху добрата практика на представляваното от нея училище, чрез която са изградени дългогодишни контакти и богата алумни история.

aiub_bdf32_IMG_5697.jpg

Инж. Байлова представя създадената училищна общност

Представените доклади предизвикаха множество дискусии сред участниците в Националното съвещание.

aiub_94aab_IMG_5682.jpg

Д-р Дечко Пейчинов - директор на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт - Казанълк

aiub_94aab_IMG_5684.jpg

Инж. Катя Адърска-Даскова - директор на Професионална гимназия "Владимир Заимов" - Сопот

aiub_bdf32_IMG_5688.jpg

Г-жа Мая Гешева - директор на Национална финансово-стопанска гимназия - София

aiub_bdf32_IMG_5689.jpg

Инж. Румяна Иванова - директор на Професионална гимназия по икономика - Перник

След дискусиите Координационният съвет подготви становище на АИУБ до Министерство на образованието и науката с конкретни предложения, свързани с натовареността на преподавателите по учебни практики, разрешаване на дистанционната форма на обучение, стандартизиране на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промени в Единния разходен стандарт и др.

aiub_bdf32_IMG_5685.jpg

Членовете на АИУБ единодушно приеха план за действие за 2018/2019 г.Галерия снимки от Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в Бъл ...