12-та международна конференция на младите учени

Обновено: сряда, 13 юли 2016 19:13

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 1. МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.
 2. Авторите трябва приложат Декларация в свободен текст, че материалът не е публикуван в други издания - подписана и сканирана.
 3. При съавторство – е необходимо да се посочи участието на всеки автор в доклада.
 4. Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично.
 5. Заявките за участие в конференцията се попълват в посочения срок 15 септември 2016 г. електронно на следния линк на конференцията:

http://www.unwe.bg/12icys/bg/forms/render/3  

 1. Докладите се подават в посочения срок 15 октомври 2016 г. електронно на следния линк на конференцията:

http://www.unwe.bg/12icys/bg/forms/render/3

 1. Докладите могат да се изготвят и представят на български, английски или руски език.
 2. Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер.
 3. Всеки участник с доклад ще получи един диск със Сборника от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.
 4. Най-добрите доклади могат да бъдат публикувани в изданията на УНСС – сп. „Икономически и социални алтернативи“ (на български език) и сп. „Икономически алтернативи“ (на английски език).
 5. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути.
 6. Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 1. Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. Таблици, фигури (графики и диаграми) и библиография.
 2. Заглавието на доклада, научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота, резюмето и ключовите думи за българските участници – задължително трябва да бъдат написани на български и английски език. За чуждестранните участници – те трябва да бъдат написани на съответния чужд език.
 3. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени.
 4. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница).
 5. Последователност при оформяне на докладите:

Заглавие на доклада / Title of paper

Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота на автора / Scientific position, degree, name and family name of the author and author’s organization

Резюме / Abstract

Ключови думи / Keywords

JEL класификация / JEL Classification

Увод / Introduction

Изложение / Main text

Заключение / Conclusion

Библиография / List of references

 1. Докладите, изготвени на български език или на руски език трябва да съдържат едно Резюме съответно на български език или на руски език – в обем от не повече от 500 думи, и едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем от не повече от 500 думи.
 2. Докладите, изготвени на английски език трябва да съдържат само едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем от не повече от 500 думи.
 3. JEL класификацията може да бъде намерена на следния линк: http://aeaweb.org/jel/guide.
 4. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания за форматиране:

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см .

Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal.

Междуредие: 1,5.

Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered.

Номерация на страниците: долу, центрирано.

Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Формулите трябва да са центрирани и номерирани отдясно (1), (2),…

Всички графики и диаграми трябва да бъдат обозначени като фигури и последователно да бъдат номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени под фигурите.

Таблиците трябва да последователно номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени над таблиците.

Източникът на данните в таблица трябва да бъде посочен под таблицата. В таблиците и фигурите може да бъде включен текст на български език и на английски език – шрифт Font Times New Roman, 10 pt, normal.

При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила: Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994).

Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните източници.

Източниците (публикации и т.н.) се подреждат по азбучен ред на фамилиите на авторите - първо на кирили­ца, а след това на латиница и други езици.

Източниците на кирилица трябва да бъдат преведени на английски език. Например: Tsankov, A.,1910. The Capital and the Profit from It. Sofia: State Publishing House (in Bulgarian).

 1. 10.    Библиографията трябва да бъде изготвена по следния начин:

За книги и монографии:

Porter, M., 1990. The Competitive Аdvantage of Nations. New York: The Free Press.

Post, J., Lawrence, A. and Weber, J., 1999. Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill.

Георгиев, И., 1999. Основи на инвестира­нето. София: Университетско издателство "Стопанство".

За статии и периодични издания:

Farrell, J. and Shapiro, C., 2008. How Strong Are Weak Patents? American Economic Review, 98(4), pp. 1347-1369.

Динков, Д., 2011. Виртуалните общно­сти в постмодерния свят. Икономически алтернативи, № 4, с. 3-18.

При посочване на автор от колективна публикация:

Friedman, M., 1991. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in J. Bower (ed.), The Craft of General Management. Boston: Harvard Business School Publications, 287-296.

За електронни източници:

American Economic Association, 2012. JEL Classification Codes Guide, [online] Available at: <http://www.aeaweb.org/jel/guide [Accessed 15 May 2012].

Hart, K. (1998) The place of the 1898 Cambridge, Anthropological Expedition to the Torres Straits (CAETS) in the history of British social anthropology. Science as Culture. [Online] 11 (1). Available: http://human-nature.com/science-as-culture/hart.html [Accessed 9 November 2003]