12-та международна конференция на младите учени

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 12 юли 2016 9:51

Контакти

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Гл.ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: +359885285954

E-mail: mladiucheni2016@unwe.bg   

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата й: http://www.unwe.bg/12icys