Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 30 септември 2019 7:20

Такса за участие

Таксата за правоучастие в конференцията е 72 лв. с ДДС

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

Получател: Университет за национално и световно стопанство

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ”.