Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 09 юни 2014 15:13

Двумесечен достъп до електронните ресурси на CABI

library_b91c7_cabi.png


CAB eBooks – свободен достъп до пълен текущ файл 2011-насам (пробният достъп до електронните книги се предлага само за 1 месец); За абонамент са възможни много варианти – избор от 21 тематични колекции, закупуване на индивидуални заглавия; подбор от пълен списък на издавани книги и създаване на своя собствена колекция от до 100 заглавия; и т.н.

http://www.cabi.org/cabebooks

 

CAB Abstracts – Най-пълната в тематично отношение и най-голяма в света база данни в областта на приложните науки за живота: селско стопанство, екология и науки за околната среда, ветеринарна медицина, обществено здравеопазване, приложна икономика, науки за храните и хранене, почвознание, и пр. С над 7,5 милиона документа от 1973 г. насам.

http://www.cabdirect.org/

 

Global Health - Единствената в света база данни, специализирана в областта на общественото здравеопазване с 2,5 милиона документа, публикувани от 1973 г. насам, извлечени от над 6,000 научни списания, както и от хиляди доклади от научни конференции, постери, монографии и пр.

http://www.cabdirect.org/

 

Nutrition and Food Science Database – Специализирана база данни в областта на храненето, храните и хранителните технологии, диетологията. Никоя друга база в света не покрива по-пълно всички аспекти на хранителната верига, както и на взаимодействието между храненето и човешкото здраве. Базата съдържа над 1 млн документа от 1973 г. насам, извлечени от над 6,500 научни списания, 500 непериодични издания, материали от конференции, бюлетини, дисертации, книги и др.

http://www.cabi.org/nutrition

 

Environmental Impact - База данни с над 1,7 милиона документа (статии от научни списания, отчети, доклади, монографии и глави от книги, дисертации, обзори, научни новини, и пр.) в областта на екологията, опазването на околната среда, климатичните промени, и всички аспекти на човешкото въздействие върху биосферата. Актуализира се ежеседмично.

http://www.cabi.org/environmentalimpact

 

Leisure and Tourism Database – База данни с над 142000 документа (статии, монографии и глави от книги, обзори, доклади от научни конференции и пр.) по теми обхващащи туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.), политики и управление на туризма, отдих и възстановяване, изкуства и забавления, организиране и управление на събития, спорт, и др.

http://www.cabi.org/leisuretourism

 

Forestry Science Database – Водеща световна база данни с тематично покритие в областта на науките за гората, за дървесината, както и в областта на горското стопанство, използване на земята, агролесовъдни изследвания, климатични промени и въздействието им върху горите, обезлесяване, горска сеч, градско лесовъдство и озеленяване, и др. Съдържа над 1,1 млн документа от различен вид; с ежеседмична актуализация. 

http://www.cabi.org/forestscience

 

* Срок на достъп: от 2 юни до 31 юли 2014 г. в локалната мрежа на УНСС. Само за  CAB eBooks пробният достъп е до 30.06.2014.